Βασικές Υπηρεσίες

Επεξεργασία, σύνθεση, δημιουργία επιπέδων πληροφορίας που διευκολύνουν την συστηματική διαχείριση και την αξιόπιστη ενημέρωσή τους από τους τελικούς χρήστες: Διεθνείς Οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα και Ιδιώτες.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν θεματικές - εξειδικευμένες πληροφορίες ή / και δεδομένα υποβάθρου: