Κύκλος Εργασιών Παρελθόντων Χρήσεων

ΧΡΗΣΗΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2007: 1.025.062,53 €
2008: 960.722,10 €
2009: 3.535.618,43 €
2010: 1.871.497,69 €
2011: 1.169.567,91 €
2012: 1.935.263, 07 €
2013: 2.808.722,58 €
2014: 1.976.739,22 €
2015: 1.488.244,73 €