Πληροφοριακά συστήματα

Οι σχετικές υπηρεσίες εστιάζουν στον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη λύσεων και συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στην Γεωπληροφορική και αφορούν σε πρωτοποριακές και ανταγωνιστικές τεχνολογίες και εφαρμογές.

 Περιλαμβάνουν:

• Ανάπτυξη Συστημάτων για συγκεκριμένες απαιτήσεις πελατών: Αξιοποίηση τεχνολογιών
• Υπηρεσίες Ανάπτυξης λογισμικού & Εφαρμογών: Επαγγελματικές Υπηρεσίες
• Τεχνική Υποστήριξη: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

... και αναφέρονται συγκεκριμένα σε:

  • Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Υποστήριξη και Τήρηση λύσεων και Συστημάτων Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής
  • Λύσεις διαχείρισης δεδομένων ( ψηφιακών / αναλογικών, γεωχωρικών / περιγραφικών / κλπ)
  • Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

Έργα: