Πολιτική Ποιότητας

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ, αναγνωρίζοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της ως βασικό όρο επιβίωσης και ανάπτυξης, τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της, έχει εγκαταστήσει και τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας από το 1999, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 στο πεδίο εκπόνησης μελετών.

Η αποδελτίωση των συμβατικών απαιτήσεων σε αναλυτικές οδηγίες εργασίας και η τεκμηρίωση και ιχνηλάτιση των εσωτερικών διαδικασιών αποτελούν βασικά εργαλεία του κύκλου στοχοθεσίας, ελέγχου, ανάλυσης αποκλίσεων και βελτίωσης που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση του παραγωγικού μας μοντέλου.

Παράλληλα, η ανάπτυξη σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, που επιβλήθηκε από την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις διαχείρισης μεγάλου όγκου γεωχωρικών και περιγραφικών δεδομένων, κατέστησε αναγκαία την εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας (από το 2018), κατά το πρότυπο ISO 27001:2015, στο πεδίο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Η ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων και των δεδομένων των πελατών και η διασφάλιση της συνεχούς και εύρυθμης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, αποτελούν βασικούς όρους αδιάλειπτης επιχειρηματικής συνέχειας που εγγυάται την ανταπόκρισή μας στην υλοποίηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων.

Προς πίστωση των παραπάνω, ο εποπτεύων οργανισμός, η TUV Hellas, έχει χορηγήσει στην εταιρεία τα εξής πιστοποιητικά:

Tuv Hellas Iso9001 Tuv Hellas Iso27001
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Aρ. Μητρώου: 041 12 0112 / 04-03-2022
Πιστοποιητικό ISO 27001:2015
Aρ. Μητρώου: 048 19 0001 / 16-03-2023

ΕΣΠΑ