Γεωργία

Διαχείριση, αξιολόγηση και διαχρονική παρακολούθηση γεωργικών εκτάσεων και καλλιεργειών, Υποστήριξη καλλιεργητών.

Έργα

Έλεγχοι αροτραίων καλλιεργειών και βοσκοτόπων με Τηλεπισκόπηση στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, 1994, 1996 & 1999, ΥΠΑΑ&Τ

Εκτίμηση του πλήθους των ελαιοδένδρων της χώρας με διπλή χωρική δειγματοληψία και φωτοερμηνευτική επιμέτρηση (OLISTAT), 1998, EC-DG VΙ

Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στα Νησιά της Μεσογείου με χρήση δορυφορικών δεδομένων (ISLA), 1998, EC-DG XII

Εκτίμηση της επιφάνειας των ελαιώνων της χώρας με επίγεια καταμέτρηση του πλήθους και καταγραφή του είδους των ελαιοδένδρων (OLIAREA), 1999, EC-DG VΙ

Κατάρτιση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και του Αμπελουργικού Μητρώου, 2001, ΥΠΑΑ&Τ

Στατιστική Καταγραφή Χρήσεων / Καλύψεων Γης Ελλαδικού Χώρου με την μεθοδολογία LUCAS για τα έτη 2001 και 2003, EUROSTAT

Έλεγχοι με Τηλεπισκόπηση για την εφαρμογή του απλοποιημένου σχεδίου πληρωμών με βάση την έκταση στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), 2005, ΚΟΑΠ-ΚΥΠΡΟΣ

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, 2014