Κλιματική Αλλαγή / Περιβάλλον

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης: Τοπίο & περιβαλλοντικοί δείκτες, προστατευόμενες / ειδικές περιοχές, συμβατότητα οικονομικών δραστηριοτήτων με θεσμοθετημένες χρήσεις, κλπ.

Έργα:

GSE Forest Monitoring, 2003 & 2005, ESA

LUCAS studies 2006 || LOT1 - Landscape Classification, 2006, EUROSTAT