Αστικό περιβάλλον

Σχεδιασμός, Παρακολούθηση, Υποστήριξη Διοίκησης (διαχείριση παγίων, αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, ροών εργασιών), κλπ.

Έργα

Δημιουργία αστικού άτλαντα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, 1998, EC-JRC

Integration of ATLAS Databases, 1999, EC-JRC

EOEUROPA - ANNEX H: Urban Development, 2012, ESA