Δημιουργία αστικού άτλαντα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, 1998, EC-JRC

Εργοδότης:

EUROPEAN COMMISSION/JRC-ISPRA/SAI/EGEO, Environment & Geo-Information Unit

Περίοδος:

11/1998 - 06/1999

Περιγραφή

Δημιουργία Χαρτών Κάλυψης - Χρήσης Γης για το Λεκανοπέδιο της Αττικής, με χρήση Δορυφορικών Δεδομένων Υψηλής & Πολύ Υψηλής Ανάλυσης (IRS LISS-III, KVR-1000 και KFA-3000).
Το έργο υλοποιήθηκε για την εκπλήρωση των αναγκών της EUROSTAT στην απόκτηση ομοιογενών και εναρμονισμένων στοιχείων, για τις αστικές περιοχές και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

G9723 ATLAS

 

  • Ορθοδιόρθωση VHR δορυφορικών δεδομένων. Σύζευξη XS+Pan καναλιών (pansharpening).
  • Σχεδιασμός δειγματοληπτικών εργασιών και δημιουργία φωτοερμηνευτικών κλειδιών.
  • Εφαρμογή υβριδικών μεθόδων αναλογικής φωτοερμηνείας και αυτοματοποιημένης ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής χωρικής χωρικής ανάλυσης (2-5 m). 
  • Ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων "υφής" για τη ταξινόμηση των VHR εικόνων με βάση την ονοματολογία CLUSTERS.

 

Υπηρεσίες

  • Σχεδιασμός, Υλοποποίηση και Αξιοποίηση συστημάτων GIS - RDBMS
  • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων
  • Επεξεργασία, φωτοερμηνεία και στατιστική ανάλυση δορυφορικών εικόνων 
  • Σχεδιασμός & ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποιημένης ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων

 

 

ΕΣΠΑ