Έργα

Framework Service Contract for Copernicus Emergency Management Service / Risk and Recovery Mapping, 2015, EC-DG JRC

Μέσω του Προγράμματος "Copernicus Emergency Management Services - Mapping" και συγκεκριμένα από τον άξονα Υπηρεσιών "Risk and Recovery Mapping" (Χαρτογράφηση Επικινδυνότητας και Ανάκτησης) παρέχονται, σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων, έγκαιρα και ακριβή γεωχωρικά δεδομένα, που δημιουργούνται με την ολοκλήρωση δορυφορικών και άλλων γεωχωρικών δεδομένων ή/και στοιχεία από επιτόπιες καταγραφές. Τα προϊόντα αφορούν σε εκτυπώσιμους χάρτες μεγάλης κλίμακας και σε ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα [GIS /vector - raster] που μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια περαιτέρω αναλύσεων
Τα προϊόντα του συγκεκριμένου άξονα αφορούν σε υποστήριξη μέτρων / δρατσηριοτήτων που συνδέονται με την πρόληψη, την ετοιμότητας, την μείωση κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων καθώς και με την αποκατάσταση.
Τα προϊόντα διαχωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: (α) Χάρτες αναφοράς, (β) χάρτες πριν και (γ) χάρτες μετά το συμβάν.
Η εταιρεία μας, ως συντονιστής της Κοινοπραξίας "Γεωαπεικόνιση ΑΕΜΓΕ - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - CIMA Research Foundation (ΙΤ) - TRE Altamira S.L.U. (ES)", συμμετέχει στο πυλώνα "Risk and Recovery Mapping" και έχει αναπτύξει υπηρεσίες και παράσχει προϊόντα για μια σειρά από έργα (activations):

 1. EMSN-18 AZORES || Σεισμικές Δονήσεις, Πλημμύρες ταχείας εξέλιξης, Τσουνάμι, Καταιγίδες & Κυκλώνες,  Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις, Διάβρωση Εδάφους, εκρήξεις ηφαιστείου (ροή λάβας) και Διάβρωση Ακτών
 2. EMSN-20 MADEIRA || Σεισμικές Δονήσεις, Τσουνάμι, Δασικές Πυρκαγιές,  Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις, Διάβρωση Εδάφους, Πλημμύρες ταχείας εξέλιξης, Βιομηχανικά Ατυχήματα
 3. EMSN-21 AUSTRIA || Σεισμικές Δονήσεις, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις, Πλημμύρες ταχείας εξέλιξης
 4. EMSN-22 BULGARIA || Πλημμύρες, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις
 5. EMSN-25 GREECE || Δασικές Πυρκαγιές, Διολίσθηση Εδαφών, Πλημμύρες ταχείας εξέλιξης
 6. EMSN-26 SPAIN || Βιομηχανικό Ατύχημα
 7. EMSN-30 UKRAINE || Καταβύθιση Εδαφών, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις
 8. EMSN-31 MADEIRA || Δασικές Πυρκαγιές, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ζηρού, 2014

Δημιουργία διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στο οποίο ενσωματώνονται πληροφορίες και δεδομένα πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος όπως:
1. Σημεία πολιτιστικού, αθλητικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου, και σχετικές πληροφορίες για αυτά (περιγραφές, εξοπλισμός, ώρες λειτουργίας, φωτογραφίες κλπ)
2. Αλληλεπίδραση με τους πολίτες (κρατήσεις γηπάδων 5x5, γηπέδων μπάσκετ κ.α.)
3. Σημαντικές διαδρομές τουριστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος: Δυναμικοί χάρτες εμπλουτισμένοι μεπολυμεσικό περιεχόμενο σε επιλεγμένα σημεία – Εικονική περιήγηση,
4. Οργανωμένο πολυμεσικό περιεχόμενο (εικόνες, βίντεο) για την τουριστική και πολιτιστική προβολή του Δήμου που θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο.


Ιστοσελίδα Δήμου Ζηρού


Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, 2014

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), το οποίο θα είναι κοινό για την Ενιαία Αίτηση, όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e-ΥπΑΑΤ και με χρήση webGIS. Οι εργασίες συνίστανται στον επανασχεδιασμό (διανυσματοποίηση και απόδοση χρήσης γης) των ενοτήτων και υποενοτήτων με χρήση φωτοερμηνείας, τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS).

Περιοχή μελέτης: Ελληνική Επικράτεια.

EOEUROPA - ANNEX H: Urban Development, 2012, ESA

Το έργο έχει στόχο την ανάπτυξη, επίδειξη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πληροφοριών και δεδομένων που παράγονται με αξιοποίηση/επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων για (α) την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε πρώτη φάση (Appraisal phase), (β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των υλοποιούμενων εργασιών (Monitoring phase) και (γ) την τελική αξιολόγηση (Evaluation phase) των αποτελεσμάτων υλοποίησης Προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτεί μέσω μακροπρόθεσμων δανείων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).
Οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν αφορούν στο Πρόγραμμα "Αστική Ανάπτυξη της περιοχής του Ελαιώνα" (Αθήνα) και αποσκοπούν στην αποτελεσματική ανάλυση της κατάστασης/εξέλιξης της περιοχής στην περίοδο 1995-2011.
Ανάπτυξη Υπηρεσιών και Προϊόντων με αξιοποίηση Δεδομένων Παρατήρησης της Γης (EO data) που παρέχουν ακριβή, αντικειμενικά και συγκρίσιμα στοιχεία, χρήσιμα για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Appraisal phase) και των αλλαγών καθώς και για την αξιολόγηση της δυναμικής της περιοχής.

Δορυφορικά δεδομένα: KVR-1000, QuickBird, WorldView-1 & 2.

KT03: Μελέτη Β' Φάσης Κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Περιστερίου του Νομού Αττικής, 2012, ΕΚΧΑ ΑΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης εκπονήθηκε μελετητικό αντικείμενο κτηματογράφησης και παρασχέθηκαν υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Εργασίες Κτηματογράφησης: Δημιουργία Πρόχειρου κτηματολογικού υπόβαθρου, Συλλογή, Επεξεργασία και Έλεγχος Δηλώσεων & Ενστάσεων, Δημιουργία και Τήρηση Κτηματολογικής Βάσης, Ανάρτηση, κλπ.
Υποστηρικτικές Εργασίες: Ενημέρωση & Υποδοχή Πολιτών, Συλλογή, Επεξεργασία και Έλεγχος αιτημάτων, κλπ.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Λευκάδας, 2012, Εγνατία Οδός ΑΕ

Δημιουργία ψηφιακής Βάσης Δεδομένων τρισδιάστατων βίντεο (3D video) για την απεικόνιση του οδικού δικτύου της Λευκάδας.

 • Καταγραφή των στοιχείων του άξονα των οδών, προκειμένου να προσδιοριστεί η γεωμετρία, φωτογραφική τεκμηρίωση σε χαρακτηριστικές θέσεις και καταγραφή των φθορών στο οδόστρωμα.
 • Εντοπισμός προβλημάτων/Προσδιορισμός αναγκαίων παρεμβάσεων (βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων)
 • Σύνταξη Σχεδίων (γενικής οριζοντιογραφίας, για τα μήκη και για τα ύψη των κατά μήκος τομών των υπό μελέτη οδικών αξόνων, Αναλυτικά Σχέδια Βραχυπρόθεσμων Επεμβάσεων, κλπ)

Μελέτες κατάρτισης Δασικού Χάρτη σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές της Χώρας (Κωδικός Δ4), 2012

Δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων κάλυψης γης (δάσος, χορτολιβαδικές εκτάσεις και άλλες χρήσεις / καλύψεις). Η οριοθέτηση και ταξινόμηση των περιοχών βασίσθηκε σε εικονικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης (RGB και Β/W ορθοφωτογραφίες). Εντοπισμός αλλαγών (1945/2007), σάρωση και ψηφιοποίηση  χαρτών και  διαγραμμάτων, κλπ. Ενσωμάτωση  δεδομένων επιτόπιων ελέγχων και διανυσματικών δεδομένων (προγράμματα διανομής γης, οδικό δίκτυο,  διοικητικά όρια, πολεοδομικά σχέδια,  διοικητικές πράξεις, κλπ). Δημιουργία στερεοζευγών για τη βελτιστοποίηση διάκρισης των κατηγοριών κάλυψης γης. Φωτοερμηνεία ορθοφωτογραφιών και στερεο-ζευγών( Computer Assisted Photo interpretation) αξιοποιώντας / ενσωματώνοντας κατάλληλα βοηθητικά δεδομένα. Ποιοτικοί Έλεγχοι συμβατότητας / πληρότητας.

Σχεδιασμός, υλοποίηση, λειτουργία, συντήρηση και Αξιοποίηση Συστήματος RDBMS-GIS προσαρμοσμένου στις ανάγκες του έργου και ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για την επεξεργασία και την ανάλυση μεγάλου όγκου  γεωχωρικών δεδομένων, κλπ.

Ψηφιοποίηση Τρισδιάστατων Βιντεοαπεικονίσεων Οδικού Δικτύου με Γεωαναφορά, 2011, Κύπρος / ΤΚΧ

Δημιουργία ψηφιακής Βάσης Δεδομένων τρισδιάστατων απεικονίσεων (3D) οδικού δικτύου για τη πόλη και τα προάστια της Λευκωσίας.

 • 3D Mobile Mapping Services (3DMMS): Συλλογή τρισδιάστατων απεικονίσεων (image frames) με γεωαναφορά (υψηλής ακρίβειας), κατά μήκος του οδικού δικτύου της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λευκωσίας (32 δήμοι/κοινότητες). Μέτρηση σημείων φωτοσταθερών. Επεξεργασία Δεδομένων Καταγραφής και παραγωγή των 3D αρχείων (με την κατάλληλη γεωαναφορά - ακρίβεια και απάλειψη προσωπικών δεδομένων). Δημιουργία Μεταδεδομένων.
 • Προμήθεια Εξοπλισμού – Βασικού λογισμικού
 • Σχεδιασμός,  Ανάπτυξη, Εγκατάσταση & Συντήρηση Βάσης Δεδομένων
 • Σχεδιασμός,  Ανάπτυξη, Εγκατάσταση & Συντήρηση Εφαρμογών διαχείρισης & επεξεργασίας Τρισδιάστατων Απεικονίσεων

Mapping Seismic Vulnerability and Risk of Cities (Massive), 2010, EC-DG ENV

Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Κρίσεων με στόχους: τη πρόληψη, τη πρόβλεψη & την εκτίμηση επιπτώσεων των σεισμών σε αστικό περιβάλλον.

Τα προϊόντα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον έγκαιρο προγραμματισμό  παρεμβάσεων (ενισχύσεις κτιρίων, διανοίξεις/διαμορφώσεις οδικών αξόνων, καθορισμός σημείων συγκέντρωσης πολιτών, κλπ) και την  μείωση των επιπτώσεων.

Πιλοτικές περιχές μελέτης:

 • Ελλάδα / Λεκανοπέδιο Αττικής 
 • Ιταλία / L' Aquila

Μέλη Σύμπραξης:

 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  • Ιντσιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών (Consortium Leader)
  • Γεωδυναμικό Ιντσιτούτο
 • Γεωαπεικόνιση ΑΕΜΓΕ
 • Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 • Planetek Italia

Χρήστες: Φορείς Πολιτικής Προστασίας Κρατών-Μελών.

 


http://massive.eu-project-sites.com/


Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Ανάπτυξη Εφαρμογών του Εθνικού Μητρώου Οδών - Τεχνική Υποστήριξη, 2009, ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ

Το έργο είχε ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που υποστηρίζει desktop και διαδικτυακές λειτουργίες (GIS και WebGIS) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των (χωρικών και περιγραφικών) δεδομένων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου ήταν η ανάπτυξη ειδικών GIS και webGIS εφαρμογών για την διαχείριση του οδικού δικτύου, καθώς και η προμήθεια υλικού εξοπλισμού (servers, SANs, δικτυακή υποδομή) αλλά και βασικού λογισμικού (GIS, RDBMS, διαχείριση εγγράφων), η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού-λογισμικού-εφαρμογών, η έκδοση εγχειριδίων χρήσης του γεω-πληροφοριακού συστήματος, η εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών ΥΠΟΜΕΔΙ (ΔΜΕΟ, Δ9, Δ12, κλπ) στην χρήση του συστήματος, η υποστήριξη της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας (1 έτος) του γεω-πληροφοριακού συστήματος.

Ψηφιοποίηση οδικού δικτύου της Κύπρου, 2009, Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία

Δημιουργία γεωβάσης με το οδικό δίκτυο της Κύπρου, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης (VHR) και επίγειων καταγραφών με χρήση GPS σε Mobile/GIS περιβάλλον.

Παραλαβή, οργάνωση, ποιοτικός έλεγχος δεδομένων εισόδου (σαρωμένοι χάρτες, όρια Δήμων και Κοινοτήτων, αρχεία αλφαριθμητικής πληροφορίας των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, κλπ). Σχεδιασμός - ανάπτυξη - τήρηση περιβάλλοντος ψηφιοποίησης & κωδικοποίησης οδικών αξόνων και ποιοτικών ελέγχων. Ανάπτυξη - τήρηση περιβάλλοντος επιτόπιων καταγραφών για δυναμικό εντοπισμό και ενσωμάτωσης καταγραφόμενης πληροφορίας, στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε πραγματικό χρόνο. Προμήθεια και ορθοαναγωγή δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης λήψης 2008. Ψηφιοποίηση και κατηγοριοποίηση οδικού δικτύου (φωτοερμηνευτικά) επί των ορθοανηγμένων δορυφορικών εικόνων. Διενέργεια επιτόπιων καταγραφών με στόχο τον εμπλουτισμό (αρίθμηση, αριθμός ρευμάτων κυκλοφορίας, κλπ) ή/και επαλήθευση των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης με φωτοερμηνεία. Ομογενοποίηση /ενημέρωση αρχείων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Διενέργεια συνολικών ποιοτικών ελέγχων και σύνταξη ψηφιακών παραδοτέων. Προμήθεια υλικού και λογισμικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση χρηστών.

Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων των Υποθηκοφυλακείων των Αστικών Κέντρων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ΕΤ-02 & ΕΤ-04, 2007, ΕΚΧΑ ΑΕ

Μελέτη για τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων ενεργών τίτλων των Υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων & υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Συμβάσεις:

 • ΕΤ-02: "Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων των Υποθηκοφυλακείων των Αστικών Κέντρων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τους Δήμους: Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Πειραιώς του Νομού Αττικής και του Τοπικού Διαμερίσματος Σαμίων – Δήμο Βαθέως του Νομού Σάμου"
 • ΕΤ-04: "Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων των Υποθηκοφυλακείων των Αστικών Κέντρων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τους Δήμους: Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Ιλίου, Καματερού, Μάνδρας, Πετρουπόλεως, Φυλής, Χαϊδαρίου και για την Κοινότητα Κρυονερίου του Νομού Αττικής"

Παραγωγή Ιστορικών Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών, 2008, ΕΚΧΑ ΑΕ

Φωτογραμμετρική επεξεργασία ~12.000 αεροφωτογραφιών, έτους λήψης 1945 και 1960

Γεωγραφική οργάνωση σαρωμένων διαθετικών και δημιουργία φωτογραμμετρικών μπλοκ ανά νομό της Ελληνικής επικράτειας.

Επιλογή και μέτρηση 30.337 φωτοσταθερών και 13.580 σημείων ελέγχου από πρόσφατους Ο/Χ (πηγή: ΥΠΑΑΤ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ). Αεροτριγωνισμός κατά δέσμες και αυτοβαθμονόμηση (self calibration).

Παραγωγή 13.307 ιστορικών ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών έτους 1945 και 1960 και 13.307 αρχείων ιστορικού Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους κλίμακας 1:5000.

 

Γεωγραφική κάλυψη: Το σύνολο της ελληνικής επικράτειας (135.000 km2).

 

Αξιοποίηση: Σύνταξη δασικών χαρτών στο πλαίσιο σύνταξης του εθνικού κτηματολογίου. Δυνατότητα αναγνώρισης δασικών και μη δασικών (καλλιεργούμενων) εκτάσεων το έτος αναφοράς 1945, και τεκμηρίωση δικαιώματος ιδιοκτησίας του Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα.

GEOLAND2 - towards an operational GMES Land Monitoring Core Service, 2008, EC / REA / S2

Ανάπτυξη Υπηρεσιών και παροχή Προϊόντων στο πλαίσιο της Δράσης “Forest task” του FP7 GMES Land Core Service Project. Παρακολούθηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος σε Διεθνές, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. Χρήση δορυφορικών (multi temporal / multi resolution) και άλλων (DEM, forest inventory data, etc), με στόχο τη παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων της Νότιας Ευρώπης και τη παραγωγή προϊόντων Πολύ Υψηλής Ανάλυσης (VHR).

Με τις Βασικές Υπηρεσίες Χαρτογράφησης (Core Mapping Services - CMS) παράγονται βασικά γεω δεδομένα (αναφοράς)  σχετικά με την κάλυψη και τη χρήση γης και τις ετήσιες και εποχιακές αλλαγές της καθώς και μια σειρά πρόσθετων βιοφυσικών παραμέτρων που περιγράφουν την ηπειρωτική βλάστηση, όπως:

 • οριοθέτηση δασικών εκτάσεων (forest - non forest mask)
 • χάρτες δασικών ειδών (forest type)
 • πυκνότητα βλάστησης (forest density)
 • χάρτες αλλαγών (forest - forest type & forest density changes)

ΟΙ  Βασικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης (Core Information Services - CIS) παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσιμες για τον σχεδιασμό σχετικών Ευρωπαϊκών Πολιτικών για το περιβάλλον καθώς και για διεθνείς συνθήκες και στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή, όπως Περιβαλλοντικοί Δείκτες (environmental indices) με βάση τα δασικά είδη, τη πυκνότητα της δασικής βλάστησης, τη διάταξη - συνεκτικότητα - κατακερματισμό των δασικών περιοχών κλπ.

Πιλοτικές περιοχές μελέτης:

 • Πορτογαλία - Ισπανία
 • Μάλτα
 • Βουλγαρία - Ελλάδα
 • Κύπρος


http://www.copernicus.eu/projects/geoland2


Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμου Αγρινίου, 2008

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και συστήματος GIS για την επεξεργασία & διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, με στόχο τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου σε ψηφιακό περιβάλλον.

Προμήθεια λογισμικού  εξοπλισμού: Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), λογισμικού  διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων στο Διαδίκτυο (Web GIS), ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) και  Διαχείρισης Δικτύων.

Ψηφιοποίηση αναλογικών δεδομένων (γεωγραφικών και περιγραφικών) και εισαγωγή των στοιχείων στο Σύστημα για τμήμα της περιοχής ευθύνης του Δήμου (Πιλοτική Περιοχή): Οδικό Δίκτυο, Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού, Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, Δορυφορικές εικόνες, Στοιχεία Πολεοδομικών Ρυθμίσεων, κλπ.

Ανάπτυξη Εφαρμογών:

 • Εισαγωγής, Επεξεργασίας & Διαχείρισης δεδομένων
 • Ανάκλησης και μορφοποίησης αποτελεσμάτων και παραγωγής προϊόντων (χάρτες, reports, alerts,κλπ)
 • Διάθεσης Γεωγραφικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο

Αξιοποίηση Λειτουργικότητας και υποβάθρου Google Earth  για την επιβεβαίωση η/και την ψηφιοποίηση στοιχείων.

Το Σύστημα προβλέπει 8 διαφορετικούς τύπους χρηστών και αποτελείται από διακριτά Υποσυστήματα: Υποσύστημα Διαχείρισης Πολεοδομικών Ρυθμίσεων, Υποσύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Πράξεων Εφαρμογής, Υποσύστημα Διαχείρισης Οικοδομικών Αδειών - Κατασκευών,  Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, Υποσύστημα Διαχείρισης Οδικού Δικτύου, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Καθαριότητας, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Διαδημοτικής Αστυνομίας,  Υποσύστημα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων, Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

Διασφάλιση Δια-λειτουργικότητας - επικοινωνίας του συστήματος με  το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου και άλλων φορέων (πχ ΔΕΥΑΟ κλπ).

Σύνταξη ψηφιακών οικο-τουριστικών χαρτών περιοχής Πρεσπών, 2008, Ε.Π.Π.

Σύνταξη ΒΔ και ψηφιακών χαρτών με οικο-τουριστικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Προμήθεια και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης (IKONOS, 1μ, λήψης 2006). Οριοθέτηση και κατηγοριοποίηση πολυγώνων καλύψεων/χρήσεων γης και ψηφιοποίηση γραμμικών και σημειακών οντοτήτων με φωτοερμηνεία των ορθοανηγμένων δορυφορικών εικόνων. Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών και Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους της περιοχής. Επιτόπιοι έλεγχοι καταγραφής χρήσεων/καλύψεων γης και μέτρηση συντεταγμένων φωτοσταθερών. Ενσωμάτωση δεδομένων θέσης Σημείων Ειδικού Ενδιαφέροντος (π.χ. Σημεία Ανάπαυσης Τουριστών, Κέντρο Πληροφόρησης, Λιβάδια με Νάρκισσους, κλπ). 

GSE MARCOAST, STAGE 2 - SCALING-UP CONSOLIDATED GMES SERVICES, 2007, ESA-ESRIN

Το GSE MarCoast (Marine and Coastal Environment Information Services) άπτεται, γενικά, δύο περιοχών εφαρμογής: (α) Παρακολούθηση Πετρελαιοκηλίδων και (β) Αξιολόγηση Ποιότητας Νερού σε παράκτιες περιοχές.

Το συγκεκριμένο έργο συμπληρώνει την πληροφορία που παρέχεται από τις επιμέρους δράσεις, δεδομένου ότι η πληροφορία για πετρελαιοκηλίδες σε συνδυασμό με τις εικόνες SAR τροφοδοτούν το υπό ανάπτυξη σύστημα επιδιώκοντας την υποστήριξη των σχετικών, με την ρύπανση, ενεργειών ταυτοποίησης των υπαίτιων.

Με το σύστημα αξιοποιούνται δεδομένα (πραγματικού χρόνου) δυναμικής παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (AIS και VTMIS) σε συνδυασμό με διαστημικές παρατηρήσεις (SAR / ERS-2, ENVISAT) επιτήρησης θαλασσών και εθνικών θαλασσίων συνόρων. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος βασίσθηκε σε τεχνολογία ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών της Ελληνικής Ακτοφυλακής (Hellenic Coast Guard). Η λειτουργία του συστήματος υποστηρίζει την άντληση βελτιωμένης γνώσης για την θαλάσσια κυκλοφορία και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων σχετικά με: α) την διαπίστωση ύποπτων για παράνομη είσοδο πλοίων, β) την αναγνώριση πλοίων που μπορούν να συμβάλουν σε επιχειρήσεις διάσωσης και γ) την ανίχνευση πλοίων που θεωρούνται υπαίτια περιβαλλοντικών καταστροφών (θαλάσσια ρύπανση).


http://www.copernicus.eu/projects/marcoast


Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δ. Ορεστιάδας, 2007, Δήμος Ορεστιάδας

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και συστήματος GIS για την επεξεργασία & διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, με στόχο τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου σε ψηφιακό περιβάλλον.

Προμήθεια λογισμικού  εξοπλισμού: Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), λογισμικού  διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων στο Διαδίκτυο (Web GIS), ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) και  Διαχείρισης Δικτύων.

Ψηφιοποίηση αναλογικών δεδομένων (γεωγραφικών και περιγραφικών) και εισαγωγή των στοιχείων στο Σύστημα για τμήμα της περιοχής ευθύνης του Δήμου (Πιλοτική Περιοχή): Οδικό Δίκτυο, Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού, Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, Δορυφορικές εικόνες, Στοιχεία Πολεοδομικών Ρυθμίσεων, κλπ.

Ανάπτυξη Εφαρμογών:

 • Εισαγωγής, Επεξεργασίας & Διαχείρισης δεδομένων
 • Ανάκλησης και μορφοποίησης αποτελεσμάτων και παραγωγής προϊόντων (χάρτες, reports, alerts,κλπ)
 • Διάθεσης Γεωγραφικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο

Αξιοποίηση Λειτουργικότητας και υποβάθρου Google Earth  για την επιβεβαίωση η/και την ψηφιοποίηση στοιχείων.

Το Σύστημα προβλέπει 8 διαφορετικούς τύπους χρηστών και αποτελείται από διακριτά Υποσυστήματα: Υποσύστημα Διαχείρισης Πολεοδομικών Ρυθμίσεων, Υποσύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Πράξεων Εφαρμογής, Υποσύστημα Διαχείρισης Οικοδομικών Αδειών - Κατασκευών,  Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, Υποσύστημα Διαχείρισης Οδικού Δικτύου, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Καθαριότητας, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Διαδημοτικής Αστυνομίας,  Υποσύστημα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων, Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

Διασφάλιση Δια-λειτουργικότητας - επικοινωνίας του συστήματος με  το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου και άλλων φορέων (πχ ΔΕΥΑΟ κλπ).

Σύστημα Βελτιστοποιημένης Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Ευαίσθητων Περιοχών, 2007, Αρκαδία

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, με στόχο την αναδιοργάνωση του συστήματος χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών δραστηριοτήτων στον Νομό και την αποτελεσματική αξιοποίηση των προβλέψεων του Νομικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος  και την παράλληλη αναβάθμιση της αξιοπιστίας των καθημερινών λειτουργιών των υπηρεσιών της Αρκαδίας, μέσα από την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών και συστηματικής ενημέρωσης.

Το Σύστημα προβλέπει 4 διαφορετικούς τύπους χρηστών και αποτελείται από διακριτά Υποσυστήματα:

 • Διαχείρισης Δεδομένων Βασικού Υποβάθρου
 • Διαχείρισης Φακέλου Αίτησης (γνωμοδοτήσεις, status, κλπ)
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Νομικού Πλαισίου
 • Υποσύστημα Άντλησης πληροφοριών μέσω διαδικτύου

Σύμβουλος Χαρτογραφικής Υποστήριξης Αγροτικών Συνεταιρισμών, 2006-07

Η χορήγηση αγροτικών επιδοτήσεων, συνδέεται με τον ακριβή εντοπισμό και οριοθέτηση των δηλούμενων εκτάσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, που υποστηρίζουν τους αγρότες στην υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη πρόκληση.
Η έλλειψη (2006, 2007) κεντρικών υποδομών καταχώρησης και κτηματολογίου σε συνδυασμό με τις στρατηγικές αλλαγές των αγροτικών επιδοτήσεων (ως προς εκτάσεις, ποσοστώσεις, είδη καλλιεργειών, κλπ), συνέβαλαν δραστικά στην μείωση των δυνατοτήτων ακριβούς εντοπισμού και οριοθέτησης των επιδοτούμενων εκτάσεων. Μέχρι και τα έτη 2006, 2007, αξιοποιήθηκαν για τις εργασίες εντοπισμού και οριοθέτησης, αναλογικά στοιχεία και μέθοδοι (έντυποι ορθοφωτοχάρτες και χάρτες αναφοράς), με αποτέλεσμα, να γίνεται τουλάχιστον πολύπλοκη η διαχείριση των σχετικών στοιχείων. Με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής των δηλώσεων και της διαχείρισης των σχετικών στοιχείων, προκρίθηκε από μια σειρά Γεωργικών Ενώσεων η ψηφιακή τήρηση της πληροφορίας σε μία κοινή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων. Προς τούτο, αναπτύχθηκε συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον για την συλλογή των δηλώσεων και τις εργασίες εντοπισμού και οριοθέτησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Η Γεωαπεικόνιση ΑΕΜΓΕ ανέλαβε την υποστήριξη των αγροτικών συνεταιρισμών, με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία της απαραίτητης υποδομής και συγκεκριμένης λύσης Γεω πληροφορικής για το ψηφιακό περιβάλλον αλληλεπίδρασης των χρηστών.

Land & Sea Integrated Monitoring for European Security (LIMES), 2006, EC-DG XII

Ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης και προστασίας θαλασσίων συνόρων και μεμονωμένων πλοίων με ευαίσθητο φορτίο που πλέουν σε ανοιχτές θάλασσες και επικίνδυνες περιοχές, συνδυάζοντας τεχνολογία δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και επιγείων συστημάτων παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (AIS, VTS, VTMIS).

Αξιοποίηση εξειδικευμένων αλγορίθμων συγχώνευσης (fusion) δεδομένων AIS, VTS και ΕΟ και αξιολόγηση επιπέδου κινδύνου (risk level).
Δημιουργία κονσόλας διαχείρισης Εικόνας Επαυξημένης Πραγματικότητας του Θαλάσσιου χώρου (Augmented Reality Maritime Picture).
Αξιοποίηση/Ενσωμάτωση Δεδομένων εξελιγμένων συνόλων δεδομένων και κατ 'εκτίμηση στοιχείων διαφορετικής υφής και συχνότητας: Αποτελέσματα επεξεργασίας εικόνων SAR, προσομοιώσεων, δεδομένων επίγειων ραντάρ, κλπ.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος βασίσθηκε σε τεχνολογία ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems).
Σχεδιασμός λογισμικού και διατάξεων και διαχείριση δεδομένων που προέρχονται από σειρά διαφορετικών πηγών.
Κατηγοριοποίηση επιπέδων κινδύνου για τα σκάφη.


http://www.copernicus.eu/projects/limes


LUCAS studies 2006 || LOT1 - Landscape Classification, 2006, EUROSTAT

Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την διαχρονική παρακολούθηση αλλαγής του τοπίου, με αξιοποίηση χωρικών δεδομένων και δεικτών αξιολόγησης τοπίου (landscape indicators) για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και βελτιστοποίηση της χρήσης των δεδομένων καταγραφής LUCAS (ορθοφωτογραφίες, φωτογραφίες πεδίου κλπ). Διερεύνηση αξιοποίησης υφιστάμενων δεδομένων από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα το Corine Land Cover.

Το κύριο πλεονέκτημα των δεδομένων LUCAS σχετίζεται με το γεγονός ότι καλύπτουν (με ορισμένες εξαιρέσεις) το σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας (κοινές προδιαγραφές) και ενημερώνονται σε ετήσια βάση. Υπόκεινται δε σε ποιοτικούς ελέγχους από τρίτους (το οποίο ενισχύει την αντικειμενικότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών). Η ανάπτυξη του συστήματος και των εφαρμογών στηρίχθηκε σε υποσύνολο δεδομένων που αφορούσαν σε 11 περιοχές (NUTS Level 3) των Κρατών-Μελών: Ισπανία (1), Ιταλία (2), Γαλλία (2), Ουγγαρία (1), Λουξεμβούργο (1), Πολωνία (2), Τσεχία (1) και Σλοβενία (1).

Δεδομένα που ολοκληρώθηκαν στο Σύστημα: Οδικό δίκτυο (ΕΕ), Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, Σημεία δειγματοληψίας LUCAS, Διοικητικά όρια (NUTS Level 3) , πολύγωνα χρήσεων γης (Corine Land Cover), ορθοφωτοχάρτες, φωτογραφίες τοπίου, όρια περιβαλλοντικών ζωνών ΕΕ (LANMAP), στοιχεία επιτόπιων καταγραφών (τεσσάρων ετών), κλπ.

Σύνταξη Ψηφιακών Υποβάθρων Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών, Θεσσαλονίκης & ΕΟΔ Μεγάλης Κλίμακας και Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Βάσης Διαχείρισης Περιγραφικής Πληροφορίας, 2006, ΙΜΕΤ

Ενημέρωση (2006) επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας σε περιβάλλον GIS που αφορά στο εθνικό οδικό δίκτυο και τα αστικά συμπλέγματα Αττικής και Θεσσαλονίκης σε χαρτογραφική κλίμακα 1:5.000.

Η ενημέρωση των επιπέδων πληροφορίας βασίστηκε σε ψηφιοποίηση αξόνων και ορίων δρόμων επεξεργασία δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας (1μ, IKONOS, λήψης 2006) και σε επιτόπιες εργασίες συλλογής πληροφοριών αλλά & εργασίες κινηματικού δορυφορικού εντοπισμού (Kinematic GPS - ΕΟΔ). Τα επίπεδα πληροφορίας GIS που δημιουργήθηκαν, ελέγχθηκαν ως προς την γεωμετρική τους ακρίβεια, τις τοπολογικές δομές και την συμβατότητα της περιεχόμενης πληροφορίας. Η αλφαριθμητική πληροφορία που εισήχθηκε αφορούσε: κατηγορία οδού, αρίθμηση, διευθύνσεις, κατευθύνσεις, κλπ.

Ψηφιοποίηση των δηλούμενων αγροτεμαχίων ΟΣΔΕ (ΣΑΑ/LPIS), 2003 & 2006, ΥΠΑΑ&Τ

Για τις ανάγκες της δημιουργίας Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ, το Έργο στοχεύει στην αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων των παραγωγών σχετικά με τις δηλώσεις των αγροτεμαχίων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, επεξεργάστηκαν τα στοιχεία δηλώσεων (για τα έτη 2003 και 2006) και τα στοιχεία οριοθέτησης γεωτεμαχίων μέσω ενός ολοκληρωμένου GIS-RDBMS περιβάλλοντος εργασίας.

Οι σαρωμένοι χάρτες έτυχαν επαρκούς επεξεργασίας (βελτίωση ποιότητας, γεωαναφορά) έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ακριβείας του έργου και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν (όρια γεωτεμαχίων και κωδικοί).

Η βελτιστοποίηση της επεξεργασίας στοιχείων πραγματοποιήθηκε από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων εργαλείων σε GIS-RDBMS περιβάλλον: έλεγχοι συμβατότητας δεδομένων, συνέπειας, πληρότητας, ορθότητας, κτλ (διανυσματικών και περιγραφικών δεδομένων δηλώσεων), αναφορές, εκτύπωση διαφανειών ενοτήτων με τα όρια των ‘ορθών’ τεμαχίων, εκτύπωση δηλώσεων και καταλόγου ‘προβληματικών’ τεμαχίων ανά δήλωση, κτλ.     

Λογικός και Φυσικός σχεδιασμός και υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης Γεωτεμαχίων. Εγκατάσταση λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαδικασίες εκπαίδευσης χρηστών (προγραμματισμός και υλοποίηση).

A Surveillance System for Assessing and Monitoring Desertification (Desurvey), 2005, EC-DG XII

Σάρωση, και φωτογραμμετρική επεξεργασία αεροφωτογραφιών. Παραγωγή ΒΔ διαχρονικών ορθοφωτοχαρτών. Δημιουργία, Βάσης Δεδομένων χρήσεων / καλύψεων γης και αλλαγών χρήσεων / καλύψεων γης (κλίμακα 1:5000 - 1:10.000) με φωτοερμηνεία των ορθοφωτοχαρτών (1945, 1960, 1990) για πέντε πιλοτικές περιοχές της Ευρώπης (Greece: 2, Spain: 1, Italy: 1 & Portugal: 1).  Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Τήρηση GIS - RDBMS Περιβάλλοντος οριοθέτησης & κωδικοποίησης χρήσεων / καλύψεων γης και Ποιοτικών Ελέγχων. Ενσωμάτωση βοηθητικών δεδομένων.

 

Συντονιστής Έργου: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Estación Experimental de Zonas Aridas (EEZA)


http://www.copernicus.eu/projects/desurvey


Έλεγχοι με Τηλεπισκόπηση για την εφαρμογή του απλοποιημένου σχεδίου πληρωμών με βάση την έκταση στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), 2005, ΚΟΑΠ-ΚΥΠΡΟΣ

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (σε αυτή την περίπτωση τον ΚΟΑΠ) για την αντιμετώπιση των ψευδών δηλώσεων των αγροτών αναφορικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και το είδος των καλλιεργειών.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και αυτοψιών σε περιβάλλον GIS.

Ψηφιοποίηση 4500 σχεδίων πολεοδομικών Ζωνών, 2005, Κύπρος

Δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων με τις πολεοδομικές ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προμήθεια υλικού & λογισμικού εξοπλισμού.

EURORISK / PREVention, Information and Early Warning (PREVIEW), 2005, EC-DG XII

Έρευνα και Ανάπτυξη υπηρεσιών που αφορούν στην παρακολούθηση κινδύνων και την συλλογή και οργάνωση γεω-πληροφοριών (στοιχεία υποδομών, χρήσεων / καλύψεων, φυσιογραφίας και τοπίου, κλπ). Αξιολόγηση έκθεσης, τρωτότητας και επικινδυνότητας και εκτίμηση ζημιών σε υφιστάμενες υποδομές για μια σειρά από κινδύνους όπως πλημμύρες, ανεμοθύελλες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, ηφαίστεια, διολίσθηση εδαφών, κλπ.


http://www.copernicus.eu/projects/preview


GSE Forest Monitoring, 2003 & 2005, ESA

Διαχρονική χαρτογράφηση δασικής κάλυψης & εκτίμηση αλλαγών δασικής βιομάζας για τις ανάγκες των διαχειριστικών μελετών του ΥΠΑΑ&Τ & τη διαχείριση των βιομηχανικών εκπομπών κατά τις επιταγές του Πρωτοκόλλου του ΚΥΟΤΟ. Χρηματοδοτικό Πλαίσιο: Global Monitoring for Environment and Security Program (GMES) Service Element (GSE) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).
(Α) Ορθοαναγωγή διαχρονικών δορυφορικών εικόνων.
(Β) Φασματικές ενισχύσεις και σύζευξη πολυφασματικών δεδομένων με παγχρωματικά (data fusion).
(Γ) Συλλογή δεδομένων - επιτόπιες καταγραφές χρήσεων καλύψεων γης και ειδικών συνθηκών με αξιοποίηση τεχνολογίας GPS.
(Δ) Αξιοποίηση Λειτουργικότητας και υποβάθρου Google Earth για την επιβεβαίωση στοιχείων η/ και την ψηφιοποίηση χαρακτηριστικών.
(Ε) Εφαρμογή Υβριδικών μεθόδων φωτοερμηνείας και αυτοματοποιημένων ταξινομήσεων δορυφορικών εικόνων (IRS & SPOT-P) για την χαρτογράφηση δασικών ειδών & διαχρονικών αλλαγών.
(Ε) Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών.
(ΣΤ) Σχεδιασμός και Υλοποίηση ΒΔ.
(Ζ) Ανάπτυξη Συστήματος Δασικών Πληροφοριών.

 • Ολοκλήρωση δεδομένων στο Σύστημα (δορυφορικές εικόνες, αποτελέσματα επεξεργασίας Δορυφορικών εικόνων, οδικό δίκτυο, υδρολογικό δίκτυο, όρια φυτικής (δασικής) κάλυψης, διοικητικά όρια (NUTS Level 3).
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών (1) Διαχείρισης & ενημέρωσης στοιχείων (2) Χωρικής, Στατιστικής, κλπ επεξεργασίας στοιχείων, (αυτοματοποιημένος εντοπισμός αλλαγών, κλπ) (3) Παραγωγής θεματικών χαρτών που αφορούν στο είδος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δασικών εκτάσεων (4) Παραγωγής αναφορών, κλπ σε περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων (SQL Server) και Συστημάτων γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).

(Η) Εκπαίδευση χρηστών.
(Θ) Τεχνική Υποστήριξη χρηστών.

Περιοχές μελέτης:

 • Πορτογαλία - Ισπανία
 • Βουλγαρία
 • Ελλάδα


http://www.copernicus.eu/projects/forest-monitoring


Ενημέρωση της βάσης δεδομένων κάλυψης γης CORINE LAND COVER GREECE για το έτος 2000, 2004, ΟΚΧΕ

Οριοθέτηση χρήσεων / καλύψεων γης με φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων και ορθοφωτοχαρτών για το έτος 2000 (CLC2000).
Διόρθωση - ενημέρωση της υφιστάμενης ΒΔ χρήσεων / καλύψεων γης (CLC1990) για το έτος αναφοράς (1990).
Οριοθέτηση αλλαγών χρήσεων / καλύψης γης με φωτοερμηνεία διαχρονικών δορυφορικών εικόνων λήψης 1990 και 2000 (LCC1990-2000).

Περιοχή Εφαρμογής: Σύνολο Ελληνικής Επικράτειας.


http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover


Στατιστική Καταγραφή Χρήσεων / Καλύψεων Γης Ελλαδικού Χώρου με την μεθοδολογία LUCAS για τα έτη 2001 και 2003, EUROSTAT

Επιτόπια καταγραφή και τεκμηρίωση (λήψη φωτογραφιών τοπίου) χρήσεων καλύψεων γης και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών σε επιλεγμένους δειγματοληπτικούς τομείς για δύο χρονικές περιόδους (έτη 2001 και 2003).

Καταχώρηση στοιχείων καταγραφών.

Στατιστική εκτίμηση επιφανειών χρήσεων/καλύψεων γης, περιβαλλοντικών παραμέτρων και αποδόσεων καλλιεργειών.

Περιοχή μελέτης: Ελληνική Επικράτεια.

Intelligent Mobility Agent in Geographic Environments (IMAGE), 2002, ΙΜΕΤ

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων του Έργου και της πλατφόρμας ΣΓΠ στα πλαίσια της Δράσης Διαχείρισης Δεδομένων (Data management module) σε Open Source πλατφόρμες (JavaScript) και δυναμική ενσωμάτωση (XML) εξωτερικών δεδομένων (π.χ. Στοιχεία εμπορικών δραστηριοτήτων από επαγγελματικούς συλλόγους - ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, κλπ) Εξωτερικών Προμηθευτών (External Content Providers - ECP).

Περιοχές μελέτης: Τορίνο (IT),Τάμπερε (FI)


http://cordis.europa.eu/project/rcn/59075_en.html


Phare Multi-Country statistical co-operation || Sectoral projects on Statistics, LUCAS - PHARE, 2002, EUROSTAT

Τεχνική Υποστήριξη προς τις  Στατιστικές Υπηρεσίες των Κρατών - Μελών της Σλοβενίας, της Εσθονίας και της Ουγγαρίας, για την υλοποίηση του LUCAS (Land Use and Cover Area frame Survey) σε εθνικό επίπεδο.

Methodological analysis of the results of the "LUCAS 2001" survey, 2002, EUROSTAT

Το έργο αφορά στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογικής και οργανωτικής προσέγγισης της έρευνας LUCAS σύμφωνα με την εμπειρία υλοποίησής της κατά το έτος 2001 και την προδιαγραφή εναλλακτικών προσεγγίσεων βελτιστοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των βασικών τεχνικών προδιαγραφών (π.χ σχήμα ταξινόμησης, σχέδιο δειγματοληψίας, περιβαλλοντική πληροφορία, μέθοδοι εκτίμησης, οργάνωση υλοποίησης). Αναλύθηκαν και εξετάσθηκαν κατάλληλα στατιστικές μέθοδοι για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε ότι αφορά στον σχεδιασμό της δειγματοληψίας, τον υπολογισμό των εκτιμήσεων, μετα-στρωματοποίηση, κλπ).

Από την ως άνω ανάλυση προέκυψαν κατάλληλες προτάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών των ετήσιων ερευνών. Προς τούτο, τροποποιήθηκαν - μεταξύ άλλων - τα σχετικά τεχνικά κείμενα (προδιαγραφές και οδηγίες υλοποίησης).

Κατάρτιση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και του Αμπελουργικού Μητρώου, 2001, ΥΠΑΑ&Τ

Κατάρτιση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και του Αμπελουργικού Μητρώου στην Ελλάδα.

 • Διενέργεια επιτόπιων καταγραφών και σύνταξη προκαταρκτικής κτηματογράφησης.
 • Συλλογή, οργάνωση, διαχείριση & επεξεργασία διανυσματικής και αλφαριθμητικής πληροφορίας 180.000 δηλώσεων (ελαίας και αμπέλου), 900.000 αγροτεμαχίων και 25.000.000 ελαιοδένδρων.
 • Επαλήθευση στοιχείων δηλώσεων, επιμέτρηση και προσδιορισμός θέσης ελαιοδένδρων
 • Επίγειες εργασίες εντοπισμού και επαλήθευσης στοιχείων δηλώσεων
 • Δημιουργία κτηματολογικών υποβάθρων μεγάλης κλίμακας ( ≥ 1:5.000)

Περιοχές Μελέτης: Νομοί Ηρακλείου, Πιερίας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας.

Φωτοερμηνεία Δορυφορικών Εικόνων LANDSAT TM για τον προσδιορισμό Χρήσεων Καλύψεων Γης για τις ανάγκες της ΕΣΥΕ, 2001, ΟΚΧΕ

Σύνταξη χαρτών Κάλυψης - Χρήσης Γης (κλίμακας 1:100.000) για την Περιφέρεια Πρωτευούσης, Λοιπή Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Θεσσαλία, Ήπειρο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση δειγματοληπτικού πλαισίου και προσδιορισμός δείγματος τομέων επίγειων καταγραφών - Σύνταξη φωτοερμηνευτικών κλειδιών - Συγκριτική φωτοερμηνεία βασισμένη σε γενικευμένη (16 κατηγορίες) ταξινόμηση κατά CORINE. Έλεγχος της ακρίβειας της φωτοερμηνείας και δόμηση βάσεων δεδομένων διανυσματικών, raster και περιγραφικών δεδομένων. Στατιστική αξιολόγηση της ακρίβειας της φωτοερμηνείας σε επίπεδο νομού. Εκτυπώσεις θεματικών χαρτών και πινάκων εκτιμήσεων επιφανειών καλύψεων γης ανά νομό και περιφέρεια.

Δια-δικτυακή εφαρμογή στα πλαίσια του προγράμματος “ΚΑΘΕΝΑΣ”, 2000, TREDIT AΕ

Σύστημα Καταγραφής, Αξιολόγησης και πληροφόρησης σε Θέματα κινητικότητας ΑΜΕΑ ΕΝτός Αστικών Συγκροτημάτων - ΚΑΘΕΝΑΣ.

Η διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, δίνει, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), την δυνατότητα εύρεσης πληροφοριών που αφορούν σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες / δημοτικές υπηρεσίες, όπως τον χαρακτηρισμό προσβασιμότητας τους, τις συγκοινωνιακές γραμμές, φωτογραφία κτιρίου, κ.α.

Περιοχή εφαρμογής: Υποσύνολο Δήμων και Περιοχών της Αθήνας.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση το μοντέλο "πελάτη" (client). Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να "κατεβάζει" τοπικά τόσο τα χαρτογραφικά δεδομένα όσο και τον εκτελέσιμο κώδικα χωρίς απαιτήσεις ειδικού λογισμικού.

Στην εφαρμογή έχει χρησιμοποιηθεί και η εργαλειοθήκη προγραμματισμού Jshape. Η αλληλεπίδραση με το χρήστη γίνεται μέσω της γλώσσας JavaScript η οποία επικοινωνεί με την Java εφαρμογή και είναι ενσωματωμένη στις σελίδες HTML.

Browser Χρήστη: Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί επιτυχώς με τον Internet Explorer και με το Netscape Navigator / Communicator.

Έλεγχοι αροτραίων καλλιεργειών και βοσκοτόπων με Τηλεπισκόπηση στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, 1994, 1996 & 1999, ΥΠΑΑ&Τ

Επαλήθευση έκτασης και είδους καλλιέργειας δηλούμενων αγροτεμαχίων, για τα οποία ζητείται στρεμματική ενίσχυση, με χρήση διαχρονικών δορυφορικών εικόνων υψηλής και πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης.

Έτος 1994 || Νομοί Βοιωτίας, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης και  Έβρου.

Έτος 1996 || Νομοί Βοιωτίας, Καρδίτσας και  Κιλκίς.

Έτος 1999 || Νομός Κιλκίς. 

Αεροφωτογράφηση & Παραγωγή Ορθοφωτογραφιών στα πλαίσια δημιουργίας Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου, 1996 & 1999, ΥΠΑΑ&Τ

Εργασίες Δημιουργίας (1) Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και (2) Ελαιοκομικού & Αμπελουργικού Μητρώου.

Λήψη αεροφωτογραφιών κλίμακας 1:40.000 στις περιοχές (1) Μακεδονίας και Θράκης (έκταση 20.915  km2) και (2) Στερεάς, Ηπείρου, Ιονίου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης (έκταση 21.000 km2).

Σάρωση & ψηφιακή επεξεργασία αεροφωτογραφιών (προσανατολισμοί, επίλυση αεροτριγωνισμοί, συλλογή μέσω στερεοσκοπικής παρατήρησης υψομετρικών  σημείων, κλπ),  παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους,  ορθοφωτογραφιών, φωτομωσαικών, κλπ.

Επιλογή και μέτρηση φωτοσταθερών με χρήση GPS.

Σύνταξη και εκτύπωση ορθοφωτοχαρτών σε κλίμακα 1:5.000 (ΕΓΣΑ 87).

Οργάνωση των δεδομένων αεροφωτογραφιών, γραμμών λήψεως, ορίων πινακίδων, ορίων ΟΤΑ, κλπ σε περιβάλλον GIS για την ταυτοποίηση των ορθοφωτοχαρτών.

Integration of ATLAS Databases, 1999, EC-JRC

Καταγραφή διαχρονικής μεταβολής χρήσεων γης και πυκνότητας (χώρος / όγκος) αστικού ιστού στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με βάση την ονοματολογία Euro landscape - Moland (Level 4). Αξιοποίηση αεροφωτογραφιών (1960, 1972 & 1987) μεγάλης κλίμακας και δορυφορικών δεδομένων Υψηλής & Πολύ Υψηλής χωρικής Ανάλυσης (IRS-LISS III & IRS-P).

Έτη αναφοράς: 1972, 1987 και 1999.

Εκτίμηση της επιφάνειας των ελαιώνων της χώρας με επίγεια καταμέτρηση του πλήθους και καταγραφή του είδους των ελαιοδένδρων (OLIAREA), 1999, EC-DG VΙ

Διεξαγωγή επίγειων καταγραφών πλήθους και είδους (παραγωγικά, μη παραγωγικά, νέα) ελαιοδέντρων σε 830 δευτερεύοντες δειγματοληπτικούς τομείς (SSU) του OLISTAT ανά την χώρα.
Επιμέτρηση - ταυτοποίηση 35.000 ελαιοδέντρων με επί τόπου έλεγχο και καταγραφή.
Εισαγωγή των αποτελεσμάτων των επίγειων καταγραφών στην Βάση Δεδομένων .
Εκτίμηση των επί μέρους πληθυσμών των ελαιοδέντρων.
Ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

 

OLISTAT OLIAREA

Δημιουργία αστικού άτλαντα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, 1998, EC-JRC

Δημιουργία Χαρτών Κάλυψης - Χρήσης Γης για το Λεκανοπέδιο της Αττικής, με χρήση Δορυφορικών Δεδομένων Υψηλής & Πολύ Υψηλής Ανάλυσης (IRS LISS-III, KVR-1000 και KFA-3000).
Το έργο υλοποιήθηκε για την εκπλήρωση των αναγκών της EUROSTAT στην απόκτηση ομοιογενών και εναρμονισμένων στοιχείων, για τις αστικές περιοχές και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

G9723 ATLAS

 

 • Ορθοδιόρθωση VHR δορυφορικών δεδομένων. Σύζευξη XS+Pan καναλιών (pansharpening).
 • Σχεδιασμός δειγματοληπτικών εργασιών και δημιουργία φωτοερμηνευτικών κλειδιών.
 • Εφαρμογή υβριδικών μεθόδων αναλογικής φωτοερμηνείας και αυτοματοποιημένης ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής χωρικής χωρικής ανάλυσης (2-5 m). 
 • Ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων "υφής" για τη ταξινόμηση των VHR εικόνων με βάση την ονοματολογία CLUSTERS.

Ψηφιοποίηση χαρτογραφικών υποβάθρων κλίμακας 1:50.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), 1998

Ψηφιοποίηση σε περιβάλλον ΓΣΠ  σαρωμένων διαφανειών τετραπλού χρωματικού διαχωρισμού των σχετικών Φύλλων Χάρτου. Επίπεδα πληροφορίας: Οδικό Δίκτυο, Υδρογραφικό Δίκτυο, Υψομετρικές Καμπύλες και Σημεία Ενδιαφέροντος.

Περιοχή Μελέτης: Βόρεια Θεσσαλία, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία.

Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στα Νησιά της Μεσογείου με χρήση δορυφορικών δεδομένων (ISLA), 1998, EC-DG XII

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων, με ολοκλήρωση δορυφορικών (Landsat, SPOT & ERS-1) και βοηθητικών δεδομένων  και εφαρμογή υδρογεωλογικών μοντέλων (hydro-geological models)  σε περιβάλλον GIS, για τα νησιά της Μεσογείου.

Σύνταξη χαρτών χρήσεων γης με χρήση διαχρονικών δορυφορικών δεδομένων LANDSAT TM και εκτίμηση αναγκών άρδευσης της γεωργικής γης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Ολοκλήρωση δεδομένων γεωτρήσεων, επιφανειακών απορροών, κατακρημνισμάτων, γεωλογικών δεδομένων, αναγλύφου, δείκτη φυτοκάλυψης, εκτιμήσεων βροχόπτωσης και εξατμισοδιαπνοής (δεδομένα METEOSAT και δεδομένα επίγειων μετεωρολογικών σταθμών), εκτιμήσεων ενεργής βροχόπτωσης και εκτίμηση ισοδύναμου όγκου νερού τήξης χιονιού (δεδομένα RADAR).

Ανίχνευση υποθαλάσσιων πηγών γλυκού νερού.

Περιοχές πιλοτικής εφαρμογής: Κρήτη και Μαγιόρκα.

Εκτίμηση του πλήθους των ελαιοδένδρων της χώρας με διπλή χωρική δειγματοληψία και φωτοερμηνευτική επιμέτρηση (OLISTAT), 1998, EC-DG VΙ

Αεροφωτογράφηση ελαιοπαραγωγών περιοχών της χώρας, συνολικής έκτασης 55.000 τ.χλμ.

Στρωματοποίηση του Ελληνικού χώρου με βάση το πλήθος των ελαιοδένδρων ανά ΟΤΑ & Δημιουργία δειγματοληπτικών τομέων για το σύνολο της χώρας.

Στατιστική επιλογή  πρωτευόντων (PSU) και δευτερευόντων (SSU) δειγματοληπτικών τομέων . Φωτοερμηνευτική επιμέτρηση 283.000 ελαιοδέντρων. Επίγεια καταμέτρηση των ελαιοδέντρων σε 1539 SSU. Εισαγωγή των αποτελεσμάτων των επιγείων καταγραφών και στατιστική εκτίμηση του πλήθους (158.000.000) των ελαιοδέντρων σε επίπεδο νομού και χώρας.

 

OLISTAT OLIAREA

Σύστημα Παρακολούθησης Ζημιογόνων Kαιρικών Φαινομένων με Χρήση Τηλεπισκόπησης (CALIS), 1997, EC-DG XII

Παρακολούθηση της καλλιεργητικής περιόδου και εξακρίβωση των καταστροφικών καιρικών συνθηκών (όπως: παγετός, ξηρασία, χαλαζόπτωση, ακραίες θερμοκρασίες κλπ). Εκτίμηση της έκτασης και αξιολόγηση της σοβαρότητας των καταστροφών με χρήση δορυφορικών δεδομένων (ΝΟΑΑ, SPOT, LANDSAT). Υπηρεσίες Παρακολούθησης, Προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα & Αξιολόγησης Επιπτώσεων (έκτασης και έντασης καταστροφών ανά καλλιέργεια).
Συνδυασμός,
[Α] τεχνικών επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων (υπολογισμός αγρο-μετεωρολογικών δεικτών όπως επιφανειακή θερμοκρασία, δείκτης βλάστησης)
[Β] τεχνολογιών GIS-RDBMS (Ολοκλήρωση αλφαριθμητικών, διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων),
[Γ] αγρο-μετεωρολογίας (στάδια ανάπτυξης φυτειών, κρίσιμες καιρικές συνθήκες ) και
[Δ] τηλεματικής
για την καταγραφή και αποτίμηση επιπτώσεων ζημιογόνων καιρικών φαινομένων στην γεωργία, σε πραγματικό χρόνο.

Περιοχές Πιλοτικής Εφαρμογής: Θεσσαλία & Κεντρική Μακεδονία (GR), Νότια και Κεντρική Γαλλία (FR), Δήμοι Almunia de Doña Godina, Alcarras, Alpicat (Guimenells), Fraga, Darro, Caniles (ES).

Δημοσίευση: Information system for monitoring and evaluating meteorological disasters for agriculture, Medal D., Stakenborg J., Russell G., Biard F., Aifantopoulou D., Palacios M., Riglet J. P., Toulios L., Soler M. A., Masson J. L, Proceedings of the SPIE, Volume 3499, p. 307314 (1998).


http://www.ec-gis.org/Calamities information system


Επίγειες φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις κτιρίων

Σύνταξη ψηφιακών διαγραμμάτων κτιρίων και μνημείων στα πλαίσια εργασιών συντήρησης, ανακαίνισης, κλπ. Λήψη  φωτογραφιών όψεων με αξιοποίηση επίγειων φωτογραμμετρικών λύσεων, Μέτρηση φωτοσταθερών και  χαρακτηριστικών (γραμμών, σημείων). Επίλυση αεροτριγωνισμού και απόδοση των όψεων.

Terrestrial Photogrammetry 01

Συνολική Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων Ρωμαϊκής Αγοράς και Βιβλιοθήκης Αδριανού - Φωτογραμμετρική απόδοση όψεων

 

 

Terrestrial Photogrammetry 02B
Ελληνική Πρεσβεία και Πρεσβευτική κατοικία στο Βερολίνο - Φωτογραμμερική απόδοση όψεων