Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δ. Ορεστιάδας, 2007, Δήμος Ορεστιάδας

Εργοδότης:

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Περίοδος:

10/2007 - 06/2009

Περιγραφή

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και συστήματος GIS για την επεξεργασία & διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, με στόχο τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου σε ψηφιακό περιβάλλον.

Προμήθεια λογισμικού  εξοπλισμού: Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), λογισμικού  διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων στο Διαδίκτυο (Web GIS), ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) και  Διαχείρισης Δικτύων.

Ψηφιοποίηση αναλογικών δεδομένων (γεωγραφικών και περιγραφικών) και εισαγωγή των στοιχείων στο Σύστημα για τμήμα της περιοχής ευθύνης του Δήμου (Πιλοτική Περιοχή): Οδικό Δίκτυο, Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού, Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, Δορυφορικές εικόνες, Στοιχεία Πολεοδομικών Ρυθμίσεων, κλπ.

Ανάπτυξη Εφαρμογών:

 • Εισαγωγής, Επεξεργασίας & Διαχείρισης δεδομένων
 • Ανάκλησης και μορφοποίησης αποτελεσμάτων και παραγωγής προϊόντων (χάρτες, reports, alerts,κλπ)
 • Διάθεσης Γεωγραφικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο

Αξιοποίηση Λειτουργικότητας και υποβάθρου Google Earth  για την επιβεβαίωση η/και την ψηφιοποίηση στοιχείων.

Το Σύστημα προβλέπει 8 διαφορετικούς τύπους χρηστών και αποτελείται από διακριτά Υποσυστήματα: Υποσύστημα Διαχείρισης Πολεοδομικών Ρυθμίσεων, Υποσύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Πράξεων Εφαρμογής, Υποσύστημα Διαχείρισης Οικοδομικών Αδειών - Κατασκευών,  Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, Υποσύστημα Διαχείρισης Οδικού Δικτύου, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Καθαριότητας, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύου Διαδημοτικής Αστυνομίας,  Υποσύστημα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων, Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων, Υποσύστημα Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

Διασφάλιση Δια-λειτουργικότητας - επικοινωνίας του συστήματος με  το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου και άλλων φορέων (πχ ΔΕΥΑΟ κλπ).

 

Υπηρεσίες

 • Ανάλυση Αναγκών Χρηστών / Λειτουργικές Απαιτήσεις
 • Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού Εξοπλισμού
 • Συλλογή και Ταξινόμηση Γεω-πληροφοριών
 • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία σχεδίων και χαρτών
 • Χρήση  τεχνολογίας GPS
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση:
  • Συστημάτων Πληροφορικής (IT)
  • Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 • Εκπαίδευση Χρηστών
 • Τεχνική Υποστήριξη