Θεματικές Υπηρεσίες

Υποστήριξη ροών εργασιών για συγκεκριμένους τομείς / απαιτήσεις με στόχο την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας των εκάστοτε χρηστών. Οι εργασίες που υποστηρίζονται αφορούν στην διαχείριση του περιβάλλοντος και στην παρακολούθηση και συστηματική τεκμηρίωση / έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης:

ΕΣΠΑ