Προϊόντα - Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Γεωπληροφορικής

 • Επιτόπιες καταγραφές και αποτυπώσεις
 • Ψηφιοποίηση αναλογικών αρχείων
 • Διανυσματοποίηση χαρτών και διαγραμμάτων
 • Ομογενοποίηση και ενσωμάτωση γεωχωρικών δεδομένων
 • Ανάπτυξη συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (Gis / Web Gis)
 • Επεξεργασία πλεγματικών δεδομένων (δορυφορικών εικόνων, αεροφωτογραφιών, επίγειων λήψεων εικόνας – video)
 • Φωτοερμηνεία και ανάκτηση διανυσματικής πληροφορίας από ορθοεικόνες και videos
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας (Εκπαίδευση, Τεχνική Υποστήριξη & Help Desk)

 

 Μελέτες Ν. 4412/2016

 • Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
 • Πολεοδομικές Μελέτες
 • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
 • Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων
 • Μελέτες Τοπογραφίας και Κτηματολογίου
 • Δασικές Μελέτες – Μελέτες Δασικών Χαρτών
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες

Υποθέσεις δασικών χαρτών και Κτηματλογίου

ΕΣΠΑ