Προϊόντα - Υπηρεσίες

Ανάλυση Προδιαγραφών και Σχεδιασμός

 • Προσδιορισμός Λειτουργικών Αναγκών με στόχο την επίτευξη γενικών και ειδικότερων στόχων και βελτιστοποίηση αξιοποίησης αποτελεσμάτων ή / και λύσεων ICT
 • Αξιολόγηση Υλικοτεχνικής Υποδομής (πελατών)
 • Οριστικοποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων / υπηρεσιών (ακρίβεια, ενημερότητα, πρόσβαση, κλπ)
 • Έρευνα /Διαθεσιμότητα υφιστάμενων λύσεων / δεδομένων
 • Περιοχή Αναφοράς / Τομέας ενδιαφέροντος
 • Απαιτήσεις ολοκλήρωσης / διαλειτουργικότητας

 

Τεχνογνωσία / Διαχείριση

 • Ακριβής προσδιορισμός αλληλουχίας (αλληλοεξαρτήσεις) εργασιών
 • Υψηλή εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού
 • Συνεχής βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της παραγωγής (Αναβάθμιση ηλεκτρονικής υποδομής / εργαλείων προσαρμογής)
 • Παγιοποιημένη στρατηγική και μέτρα για τη συνεχή αναβάθμιση της κατάρτισης του προσωπικού
 • Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας - περιοδικά αναθεωρούμενο και συνεχώς βελτιούμενο μέσω συστηματικού ελέγχου προκαθορισμένων δεικτών απόδοσης

 

Εργασίες

 • Επεξεργασία υφιστάμενων ψηφιακών ή αναλογικών τοπογραφικών δεδομένων και αποτελεσμάτων επίγειων καταγραφών, θεματικών επιπέδων γεωπληροφοριών, κλπ.
 • Ψηφιακή επεξεργασία εικονικών δεδομένων (π.χ. δορυφορικών εικόνων, δεδομένων αεροπορικών λήψεων, επίγειων λήψεων (εικόνες, βίντεο, κλπ)
 • Ομογενοποίηση, ενσωμάτωση, σύνθεση και ενημέρωση υφιστάμενων στοιχείων και δημιουργία επιπέδων πληροφορίας
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και τήρηση εφαρμογών για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων (ενημέρωση, επεξεργασία, έλεγχοι συνάφειας, τυποποίηση / απεικόνιση αποτελεσμάτων, κλπ)
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και τήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και γεωπληροφορικής
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, ενημέρωση και διάθεση (διαδίκτυο) γεωπληροφοριών
 • Προδιαγραφή, προμήθεια  και εγκατάσταση υποδομών
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας (Εκπαίδευση, Τεχνική Υποστήριξη & Help Desk)