Παραγωγή Ιστορικών Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών, 2008, ΕΚΧΑ ΑΕ

 

Εργοδότης:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ ΑΕ)

Περίοδος:

05/2008 - 08/2009

Περιγραφή

Φωτογραμμετρική επεξεργασία ~12.000 αεροφωτογραφιών, έτους λήψης 1945 και 1960

Γεωγραφική οργάνωση σαρωμένων διαθετικών και δημιουργία φωτογραμμετρικών μπλοκ ανά νομό της Ελληνικής επικράτειας.

Επιλογή και μέτρηση 30.337 φωτοσταθερών και 13.580 σημείων ελέγχου από πρόσφατους Ο/Χ (πηγή: ΥΠΑΑΤ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ). Αεροτριγωνισμός κατά δέσμες και αυτοβαθμονόμηση (self calibration).

Παραγωγή 13.307 ιστορικών ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών έτους 1945 και 1960 και 13.307 αρχείων ιστορικού Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους κλίμακας 1:5000.

 

Γεωγραφική κάλυψη: Το σύνολο της ελληνικής επικράτειας (135.000 km2).

 

Αξιοποίηση: Σύνταξη δασικών χαρτών στο πλαίσιο σύνταξης του εθνικού κτηματολογίου. Δυνατότητα αναγνώρισης δασικών και μη δασικών (καλλιεργούμενων) εκτάσεων το έτος αναφοράς 1945, και τεκμηρίωση δικαιώματος ιδιοκτησίας του Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα.

 

Υπηρεσίες

  • Σάρωση και ψηφιακή - φωτογραμμετρική επεξεργασία αεροφωτογραφιών
  • Παραγωγή ψηφιακών γεω-δεδομένων (Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους και ορθοφωτοχαρτών)
  • Συλλογή και ταξινόμηση γεω-πληροφοριών (υδρολογικό δίκτυο)
  • Εργασίες υπαίθρου: Τοπογραφικές μετρήσεις (φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου)

 

ΕΣΠΑ