Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Λευκάδας, 2012, Εγνατία Οδός ΑΕ

Εργοδότης:

Εγνατία οδός ΑΕ

Περίοδος:

01/2014 - 12/2015

Περιγραφή

Δημιουργία ψηφιακής Βάσης Δεδομένων τρισδιάστατων βίντεο (3D video) για την απεικόνιση του οδικού δικτύου της Λευκάδας.

  • Καταγραφή των στοιχείων του άξονα των οδών, προκειμένου να προσδιοριστεί η γεωμετρία, φωτογραφική τεκμηρίωση σε χαρακτηριστικές θέσεις και καταγραφή των φθορών στο οδόστρωμα.
  • Εντοπισμός προβλημάτων/Προσδιορισμός αναγκαίων παρεμβάσεων (βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων)
  • Σύνταξη Σχεδίων (γενικής οριζοντιογραφίας, για τα μήκη και για τα ύψη των κατά μήκος τομών των υπό μελέτη οδικών αξόνων, Αναλυτικά Σχέδια Βραχυπρόθεσμων Επεμβάσεων, κλπ)

 

Υπηρεσίες

  • 3D Mobile Mapping Services (3DMMS)
  • Επεξεργασία Δεδομένων Καταγραφής και παραγωγή των τελικών αρχείων (με την κατάλληλη γεωαναφορά - ακρίβεια)
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τήρηση και αξιοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης - ενημέρωσης & επεξεργασίας γεω-πληροφοριών σε περιβάλλον GIS - RDBMS
  • Δημιουργία γεω-δεδομένων και μεταδεδομένων
  • Σύνταξη τευχών ΣΑΥ - ΦΑΥ
  • Προμέτρηση και Προϋπολογισμός Έργων Παρεμβάσεων

 

 

ΕΣΠΑ