Ψηφιοποίηση χαρτογραφικών υποβάθρων κλίμακας 1:50.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), 1998

Εργοδότης:

ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Περίοδος:

11/1998 - 06/1999

Περιγραφή

Ψηφιοποίηση σε περιβάλλον ΓΣΠ  σαρωμένων διαφανειών τετραπλού χρωματικού διαχωρισμού των σχετικών Φύλλων Χάρτου. Επίπεδα πληροφορίας: Οδικό Δίκτυο, Υδρογραφικό Δίκτυο, Υψομετρικές Καμπύλες και Σημεία Ενδιαφέροντος.

Περιοχή Μελέτης: Βόρεια Θεσσαλία, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία.

 

Υπηρεσίες

  • Ψηφιοποίηση χαρτογραφικών στοιχείων
  • Εισαγωγή γεωγραφικής πληροφορίας σε περιβάλλον Arcinfo
  • Έλεγχος ακεραιότητας, πιστοποίηση χαρακτηριστικών, δόμηση τοπολογίας σημείου, γραμμής, πολυγώνου

 

G9809 GYS