Σύνταξη Ψηφιακών Υποβάθρων Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών, Θεσσαλονίκης & ΕΟΔ Μεγάλης Κλίμακας και Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Βάσης Διαχείρισης Περιγραφικής Πληροφορίας, 2006, ΙΜΕΤ

Εργοδότης:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)

Εντολέας:

Ιδιώτες Μελετητές

Περίοδος:

12/2006 - 04/2007

Περιγραφή

Ενημέρωση (2006) επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας σε περιβάλλον GIS που αφορά στο εθνικό οδικό δίκτυο και τα αστικά συμπλέγματα Αττικής και Θεσσαλονίκης σε χαρτογραφική κλίμακα 1:5.000.

Η ενημέρωση των επιπέδων πληροφορίας βασίστηκε σε ψηφιοποίηση αξόνων και ορίων δρόμων επεξεργασία δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας (1μ, IKONOS, λήψης 2006) και σε επιτόπιες εργασίες συλλογής πληροφοριών αλλά & εργασίες κινηματικού δορυφορικού εντοπισμού (Kinematic GPS - ΕΟΔ). Τα επίπεδα πληροφορίας GIS που δημιουργήθηκαν, ελέγχθηκαν ως προς την γεωμετρική τους ακρίβεια, τις τοπολογικές δομές και την συμβατότητα της περιεχόμενης πληροφορίας. Η αλφαριθμητική πληροφορία που εισήχθηκε αφορούσε: κατηγορία οδού, αρίθμηση, διευθύνσεις, κατευθύνσεις, κλπ.

 

Υπηρεσίες

  • Συλλογή και Ταξινόμηση Γεωπληροφοριών
  • Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Τήρηση Συστήματος GIS - RDBMS 
  • Προμήθεια / εγκατάσταση Συστήματος GIS - RDBMS
  • Εκπαίδευση Χρηστών
  • Ψηφιακή φωτοερμηνεία
  • Επιτόπιες καταγραφές (χρήση τεχνολογίας G.P.S.)
  • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χωρικών, κλπ χαρτογραφικών δεδομένων

 

ΕΣΠΑ