Στατιστική Καταγραφή Χρήσεων / Καλύψεων Γης Ελλαδικού Χώρου με την μεθοδολογία LUCAS για τα έτη 2001 και 2003, EUROSTAT

 

Εργοδότης:

EUROPEAN COMMISSION / EUROSTAT / DIRECTORATE F

Περίοδος:

01/2001 - 12/2001 & 01/2003 - 12/2003

Περιγραφή

Επιτόπια καταγραφή και τεκμηρίωση (λήψη φωτογραφιών τοπίου) χρήσεων καλύψεων γης και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών σε επιλεγμένους δειγματοληπτικούς τομείς για δύο χρονικές περιόδους (έτη 2001 και 2003).

Καταχώρηση στοιχείων καταγραφών.

Στατιστική εκτίμηση επιφανειών χρήσεων/καλύψεων γης, περιβαλλοντικών παραμέτρων και αποδόσεων καλλιεργειών.

Περιοχή μελέτης: Ελληνική Επικράτεια.

 

Υπηρεσίες

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τήρηση και αξιοποίηση Συστήματος GIS - RDΒMS
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δημιουργία Βάσεων Δεδομένων:
    • γεω-χωρικής πληροφορίας (κάλυψη - χρήση γης, ορθοφωτοχάρτες, κλπ),
    • φωτογραφιών τοπίου και
    • ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών καλλιεργειών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων
  • Οργάνωση, υλοποίηση και τεκμηρίωση επιτόπιων καταγραφών και συνεντεύξεων με καλλιεργητές (ερωτηματολόγια)