Μελέτες κατάρτισης Δασικού Χάρτη σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές της Χώρας (Κωδικός Δ4), 2012

Εργοδότης:

ΥΛΗ - Η.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν.ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Περίοδος:

12/2012 - 12/2014

Περιγραφή

Δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων κάλυψης γης (δάσος, χορτολιβαδικές εκτάσεις και άλλες χρήσεις / καλύψεις). Η οριοθέτηση και ταξινόμηση των περιοχών βασίσθηκε σε εικονικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης (RGB και Β/W ορθοφωτογραφίες). Εντοπισμός αλλαγών (1945/2007), σάρωση και ψηφιοποίηση  χαρτών και  διαγραμμάτων, κλπ. Ενσωμάτωση  δεδομένων επιτόπιων ελέγχων και διανυσματικών δεδομένων (προγράμματα διανομής γης, οδικό δίκτυο,  διοικητικά όρια, πολεοδομικά σχέδια,  διοικητικές πράξεις, κλπ). Δημιουργία στερεοζευγών για τη βελτιστοποίηση διάκρισης των κατηγοριών κάλυψης γης. Φωτοερμηνεία ορθοφωτογραφιών και στερεο-ζευγών( Computer Assisted Photo interpretation) αξιοποιώντας / ενσωματώνοντας κατάλληλα βοηθητικά δεδομένα. Ποιοτικοί Έλεγχοι συμβατότητας / πληρότητας.

Σχεδιασμός, υλοποίηση, λειτουργία, συντήρηση και Αξιοποίηση Συστήματος RDBMS-GIS προσαρμοσμένου στις ανάγκες του έργου και ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για την επεξεργασία και την ανάλυση μεγάλου όγκου  γεωχωρικών δεδομένων, κλπ.

 

Υπηρεσίες

  • Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών (στερεοζεύγη) 1945/1960 και πρόσφατου έτους
  • Σάρωση Αναλογικών Στοιχείων
  • Διαχείριση και Επεξεργασία στοιχείων Διοικητικών Πράξεων, Κηρύξεων Αναδασωτέων Εκτάσεων, Διαγραμμάτων Οικισμών, κλπ
  • Σύνθεση Οριογραμμών
  • Αυτοψίες
  • Σύνταξη και εκτύπωη Ορθοφωτοχάρτη 1945, Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη & Δασικού Χάρτη