Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Ανάπτυξη Εφαρμογών του Εθνικού Μητρώου Οδών - Τεχνική Υποστήριξη, 2009, ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ

 

Εργοδότης:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων / Δνση Μελετών Έργων Οδοποιίας

Περίοδος:

08/2009 - 10/2011

Περιγραφή

Το έργο είχε ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που υποστηρίζει desktop και διαδικτυακές λειτουργίες (GIS και WebGIS) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των (χωρικών και περιγραφικών) δεδομένων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου ήταν η ανάπτυξη ειδικών GIS και webGIS εφαρμογών για την διαχείριση του οδικού δικτύου, καθώς και η προμήθεια υλικού εξοπλισμού (servers, SANs, δικτυακή υποδομή) αλλά και βασικού λογισμικού (GIS, RDBMS, διαχείριση εγγράφων), η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού-λογισμικού-εφαρμογών, η έκδοση εγχειριδίων χρήσης του γεω-πληροφοριακού συστήματος, η εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών ΥΠΟΜΕΔΙ (ΔΜΕΟ, Δ9, Δ12, κλπ) στην χρήση του συστήματος, η υποστήριξη της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας (1 έτος) του γεω-πληροφοριακού συστήματος.

 

Υπηρεσίες

  • Ανάλυση Αναγκών Χρηστών / Λειτουργικές Απαιτήσεις
  • Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού Εξοπλισμού
  • Συλλογή, Ταξινόμηση και επεξεργασία/ ενσωμάτωση Γεω-πληροφοριών; σχέδια, χάρτες, σημεία ενδιαφέροντος, κλπ
  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Συντήρηση: Συστημάτων Πληροφορικής (IT) & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
  • Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση Συστήματος 
  • Μεταφορά Τεχνογνωσίας: Εκπαίδευση Χρηστών, Τεχνική Υποστήριξη

 

 

ΕΣΠΑ