Σύστημα Βελτιστοποιημένης Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Ευαίσθητων Περιοχών, 2007, Αρκαδία

Εργοδότης:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Περίοδος:

09/2007 - 07/2009

Περιγραφή

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, με στόχο την αναδιοργάνωση του συστήματος χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών δραστηριοτήτων στον Νομό και την αποτελεσματική αξιοποίηση των προβλέψεων του Νομικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος  και την παράλληλη αναβάθμιση της αξιοπιστίας των καθημερινών λειτουργιών των υπηρεσιών της Αρκαδίας, μέσα από την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών και συστηματικής ενημέρωσης.

Το Σύστημα προβλέπει 4 διαφορετικούς τύπους χρηστών και αποτελείται από διακριτά Υποσυστήματα:

 • Διαχείρισης Δεδομένων Βασικού Υποβάθρου
 • Διαχείρισης Φακέλου Αίτησης (γνωμοδοτήσεις, status, κλπ)
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Νομικού Πλαισίου
 • Υποσύστημα Άντλησης πληροφοριών μέσω διαδικτύου

 

Υπηρεσίες

 • Ανάλυση Αναγκών Χρηστών / Λειτουργικές Απαιτήσεις
 • Συλλογή και Ταξινόμηση Γεω-πληροφοριών
 • Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού Εξοπλισμού
 • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία σχεδίων και χαρτών
 • Χρήση  τεχνολογίας GPS
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συντήρηση:
  • Συστημάτων Πληροφορικής
  • Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 • Εκπαίδευση Χρηστών
 • Τεχνική Υποστήριξη

 

 

ΕΣΠΑ