Ψηφιοποίηση Τρισδιάστατων Βιντεοαπεικονίσεων Οδικού Δικτύου με Γεωαναφορά, 2011, Κύπρος / ΤΚΧ

 

Εργοδότης:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Τ.Κ.Χ.)

Περίοδος:

02/2011 - 08/2011

Περιγραφή

Δημιουργία ψηφιακής Βάσης Δεδομένων τρισδιάστατων απεικονίσεων (3D) οδικού δικτύου για τη πόλη και τα προάστια της Λευκωσίας.

 • 3D Mobile Mapping Services (3DMMS): Συλλογή τρισδιάστατων απεικονίσεων (image frames) με γεωαναφορά (υψηλής ακρίβειας), κατά μήκος του οδικού δικτύου της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λευκωσίας (32 δήμοι/κοινότητες). Μέτρηση σημείων φωτοσταθερών. Επεξεργασία Δεδομένων Καταγραφής και παραγωγή των 3D αρχείων (με την κατάλληλη γεωαναφορά - ακρίβεια και απάλειψη προσωπικών δεδομένων). Δημιουργία Μεταδεδομένων.
 • Προμήθεια Εξοπλισμού – Βασικού λογισμικού
 • Σχεδιασμός,  Ανάπτυξη, Εγκατάσταση & Συντήρηση Βάσης Δεδομένων
 • Σχεδιασμός,  Ανάπτυξη, Εγκατάσταση & Συντήρηση Εφαρμογών διαχείρισης & επεξεργασίας Τρισδιάστατων Απεικονίσεων

 

Υπηρεσίες

 • 3D Mobile Mapping Services (3DMMS)
 • Ανάλυση Αναγκών Χρηστών
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τήρηση και αξιοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης - ενημέρωσης - επεξεργασίας γεω-πληροφοριών και 3D απεικονίσεων σε περιβάλλον GIS - RDBMS
 • Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση υλικού εξοπλισμού και σύνδεση / πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του χώρου εγκατάστασης. Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων.
 • Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση λογισμικού και Εφαρμογών - Έλεγχος ορθής λειτουργίας
 • Εγκατάσταση τελικών 3D αρχείων στην έδρα του Εργοδότη
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη & οδηγίες χρήσης)

 

 

ΕΣΠΑ