Φωτοερμηνεία Δορυφορικών Εικόνων LANDSAT TM για τον προσδιορισμό Χρήσεων Καλύψεων Γης για τις ανάγκες της ΕΣΥΕ, 2001, ΟΚΧΕ

 

Εργοδότης:

Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (O.K.X.E.)

Περίοδος:

05/2001 - 08/2001

Περιγραφή

Σύνταξη χαρτών Κάλυψης - Χρήσης Γης (κλίμακας 1:100.000) για την Περιφέρεια Πρωτευούσης, Λοιπή Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Θεσσαλία, Ήπειρο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση δειγματοληπτικού πλαισίου και προσδιορισμός δείγματος τομέων επίγειων καταγραφών - Σύνταξη φωτοερμηνευτικών κλειδιών - Συγκριτική φωτοερμηνεία βασισμένη σε γενικευμένη (16 κατηγορίες) ταξινόμηση κατά CORINE. Έλεγχος της ακρίβειας της φωτοερμηνείας και δόμηση βάσεων δεδομένων διανυσματικών, raster και περιγραφικών δεδομένων. Στατιστική αξιολόγηση της ακρίβειας της φωτοερμηνείας σε επίπεδο νομού. Εκτυπώσεις θεματικών χαρτών και πινάκων εκτιμήσεων επιφανειών καλύψεων γης ανά νομό και περιφέρεια.

 

Υπηρεσίες

  • Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών
  • Διαμόρφωση του συστήματος ταξινόμησης  καλύψεων / χρήσεων γης
  • Χρήση και διαμόρφωση συστημάτων GIS - RDBMS
  • Συλλογή και ταξινόμηση Γεω-πληροφοριών
  • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων
  • Σύνταξη & εκτύπωση χαρτών