Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στα Νησιά της Μεσογείου με χρήση δορυφορικών δεδομένων (ISLA), 1998, EC-DG XII

Εργοδότης:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / DG XII

Περίοδος:

01/1998 - 06/1999

Περιγραφή

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων, με ολοκλήρωση δορυφορικών (Landsat, SPOT & ERS-1) και βοηθητικών δεδομένων  και εφαρμογή υδρογεωλογικών μοντέλων (hydro-geological models)  σε περιβάλλον GIS, για τα νησιά της Μεσογείου.

Σύνταξη χαρτών χρήσεων γης με χρήση διαχρονικών δορυφορικών δεδομένων LANDSAT TM και εκτίμηση αναγκών άρδευσης της γεωργικής γης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Ολοκλήρωση δεδομένων γεωτρήσεων, επιφανειακών απορροών, κατακρημνισμάτων, γεωλογικών δεδομένων, αναγλύφου, δείκτη φυτοκάλυψης, εκτιμήσεων βροχόπτωσης και εξατμισοδιαπνοής (δεδομένα METEOSAT και δεδομένα επίγειων μετεωρολογικών σταθμών), εκτιμήσεων ενεργής βροχόπτωσης και εκτίμηση ισοδύναμου όγκου νερού τήξης χιονιού (δεδομένα RADAR).

Ανίχνευση υποθαλάσσιων πηγών γλυκού νερού.

Περιοχές πιλοτικής εφαρμογής: Κρήτη και Μαγιόρκα.

 

Υπηρεσίες

  • Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τήρηση και αξιοποίηση Συστήματος GIS - RDΒMS
  • Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων & αεροφωτογραφιών
  • Επιτόπιες έρευνες
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και τήρηση Διαδικασιών (αλγόριθμοι επεξεργασίας, workflow, επικύρωση / επαλήθευση αποτελεσμάτων & περιβάλλοντος επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Επιδεικτικών Εφαρμογών
  • Εκπαίδευση Χρηστών