Ενημέρωση της βάσης δεδομένων κάλυψης γης CORINE LAND COVER GREECE για το έτος 2000, 2004, ΟΚΧΕ

Εργοδότης:

Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (O.K.X.E.)

Περίοδος:

01/2004 - 09/2004

Περιγραφή

Οριοθέτηση χρήσεων / καλύψεων γης με φωτοερμηνεία δορυφορικών εικόνων και ορθοφωτοχαρτών για το έτος 2000 (CLC2000).
Διόρθωση - ενημέρωση της υφιστάμενης ΒΔ χρήσεων / καλύψεων γης (CLC1990) για το έτος αναφοράς (1990).
Οριοθέτηση αλλαγών χρήσεων / καλύψης γης με φωτοερμηνεία διαχρονικών δορυφορικών εικόνων λήψης 1990 και 2000 (LCC1990-2000).

Περιοχή Εφαρμογής: Σύνολο Ελληνικής Επικράτειας.


http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover


 

Υπηρεσίες

  • Διαχείριση & Επεξεργασία (γεωμετρικές διορθώσεις, κλπ) δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης (LANDSAT TM, ETM+, κλπ)
  • Σχεδιασμός, υλοποποίση και αξιοποίηση συστημάτων GIS - RDBMS
  • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων
  • Διαχρονική μελέτη αλλαγών
  • Ποιοτικοί έλεγχοι ακρίβειας των παραδοτέων

 

 

ΕΣΠΑ