Το Έργο - Χωρονομοθεσία

Το ερευνητικό έργο, με στόχο την ανάπτυξη (προ-επιχειρησιακής) διαδικτυακής πλατφόρμας Το Εργο - Χωρονομοθεσία™ (geoapikonisis.gr) με τον δ.τ. «ΧΩΡΟΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», που θα παρέχει σε πολίτες και όργανα αποφάσεων, το περιεχόμενο διοικητικών πράξεων που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ ή/ και ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, αναφορικά με διατάξεις που άπτονται χωρικών ρυθμίσεων, σε συνδυασμό με την χαρτογραφική τους απεικόνιση, επιλέχθηκε για χρηματοδότηση στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο, συνολικής διάρκειας, τριών ετών, ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2021, με την δημόσια χρηματοδότηση της επιχείρησης, να ανέρχεται στο 80% του προϋπολογισμού του έργου.

Το έργο συμμορφώνεται πλήρως με τους στόχους της Δράσης (ΕΔΚ) συνδέοντας την έρευνα και την καινοτομία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ με τους επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησης για διεύρυνση του ανταγωνιστικού της προφίλ με εμβάθυνση της εξειδίκευσης στον τομέα της πληροφορικής και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

Βασικό άξονα καινοτομίας, του έργου, αποτελεί η ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας του εμπλεκόμενου Τμήματος του ΕΚΠΑ και της σχετικής του τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Μηχανικής Μάθησης, Σημασιολογικού Ιστού και Διασυνδεδεμένων Δεδομένων με την τεχνογνωσία της επιχείρησης σε τεχνολογίες ολοκληρωμένης διαχείρισης & επεξεργασίας γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, χαρτογραφικής απεικόνισης και γεωχωρικής ανάλυσης σε διαδικτυακές εφαρμογές.