Ειδήσεις 2017

06 07 12

Ειδήσεις

19.06
2017

Copernicus EMS-RRM || EMSN037 Activation

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, Πάροχος Υπηρεσιών, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Risk & Recovery Mapping ανέλαβε την  pre‐disaster μελέτη & ανάλυση επιπτώσεων για μια σειρά από κινδύνους και συγκεκριμένα: σεισμούς, πλημμύρες, τσουνάμι και κατολισθήσεις σε τρεις πόλεις Arica (Χιλή), Tacna (Περού) και Μαπούτο (Μοζαμβίκη).
Η μελέτη περιλαμβάνει αξιολόγηση κινδύνου; Έκθεση, τρωτότητα και χαρτογράφηση επικινδυνότητας. Με στόχο την επαρκή ετοιμότητα και αποτελεσματική υποστήριξη λήψης αποφάσεων, βασισμένη σε τεκμηριωμένη γνώση, στα πλαίσια δραστηριοτήτων σχεδιασμού και αποκατάστασης εμπλεκόμενων φορέων, αξιολογείται επίσης το ενδεχόμενο και η έκταση δευτερευόντων κινδύνων (Διάβρωση εδαφών ή παράκτιων περιοχών) και προτείνονται παρεμβάσεις μετριασμού του κινδύνου, καθώς και στοιχεία για την βελτιστοποίηση των υποδομών άμεσης απόκρισης.

Βασικός χρήστης των γεωχωρικών δεδομένων είναι το Τμήμα Επιστημών της Γης και Μείωσης Γεωλογικών Κινδύνων της UNESCO. Τα αποτελέσματα αποσκοπούν να υποστηρίξουν έργα της UNESCO; Arica και Tacna "Enhancing Natural HAzard resilience iN South America (ENHANS), Maputo το UNESCO - School Safety project.

 
20.06
2017

Copernicus EMS Mapping User Workshop 2017

20.06 – 21.06.2017

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, Πάροχος Υπηρεσιών, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Risk & Recovery Mapping,  συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της συνιστώσας Χαρτογράφησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων του Copernicus (Copernicus Emergency Management Service /CEMS), που πραγματοποιήθηκε στος εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαικής Επιτροπής στο Ίσπρα της Ιταλίας. http://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/copernicus-ems-mapping-user-workshop-2017

Το συνέδριο, είναι το ετήσιο φόρουμ στο οποίο οι χρήστες, οι πάροχοι υπηρεσιών, η Επιτροπή και άλλοι ενδιαφερόμενοι συζητούν τα επιμέρους στοιχεία της υπηρεσίας. Με την παρουσίαση «Τεχνικές και επιστημονικές δυνατότητες για την χαρτογράφηση κινδύνων και την αποκατάσταση» και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν, η εταιρεία συνέβαλε στην ανάλυση των δυνατοτήτων της μονάδας χαρτογράφησης κινδύνων και αποκατάστασης και παρακολούθησε αναλυτικές παρουσιάσεις συγκεκριμένων εμπειριών χρηστών, άλλων μονάδων του CEMS (EFFIS & EFAS), και νέων αναπτύξεων/ εξελίξεων.