Χαρτογράφηση Χρήσεων / Καλύψεων Γης

Περιγραφή

Θεματικά προϊόντα κάλυψης - χρήσης γης και διαχρονική παρακολούθηση αλλαγών

Επιπρόσθετη πληροφορία: Πυκνότητα (αστικός ιστός, δασικές εκτάσεις, κλπ), Δείκτες (area - type & density based, fragmentation & connectivity based indicators), Ποιότητα Περιβάλλοντος / Τοπίου, κλπ.

Δεδομένα εισόδου: Αεροφωτογραφίες, δορυφορικά δεδομένα, αυτοψίες & υφιστάμενα στοιχεία.

Έργα

Δημιουργία αστικού άτλαντα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, 1998, EC-JRC

Integration of ATLAS Databases, 1999, EC-JRC

Φωτοερμηνεία Δορυφορικών Εικόνων LANDSAT TM για τον προσδιορισμό Χρήσεων Καλύψεων Γης για τις ανάγκες της ΕΣΥΕ, 2001, ΟΚΧΕ

Ενημέρωση της βάσης δεδομένων κάλυψης γης CORINE LAND COVER GREECE για το έτος 2000, 2004, ΟΚΧΕ

Σύνταξη ψηφιακών οικο-τουριστικών χαρτών περιοχής Πρεσπών, 2008, Ε.Π.Π.

EOEUROPA - ANNEX H: Urban Development, 2012, ESA

ΕΣΠΑ