Κτηματολόγιο

Telearsis

Tripmentor

 

 

Αρχική

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών και Γεωπληροφορικής, από την ίδρυσή της το 1995,  επένδυσε και επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Με αυτή την στρατηγική, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σειρά δια - θεματικών Έργων και έχει εδραιώσει την θέση της μεταξύ των πρωτοπόρων στην παροχή βελτιστοποιημένων λύσεων / συστημάτων γεωπληροφορικής και στην παραγωγή ψηφιακών δεδομένων / προϊόντων.

Κατά την υπέρεικοσαετή λειτουργία της η επιχείρηση έχει παράσχει υπηρεσίες σε δημόσιες φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σε φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων κατά  ISO 27001:2013.

Η οργανωτική δομή της επιχείρησης περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα Υλοποίησης Έργων & Προϊόντων:

  1. Τμήμα Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας
  2. Τμήμα Γεωχωρικών Δεδομένων & Γεωπληροφορικής
  3. Τμήμα Κτηματολογίου & Τοπογραφίας
  4. Τμήμα Μελετών Έργων Υποδομής & Περιβάλλοντος

Πολιτική Ποιότητας

Tuv Hellas Iso9001 Tuv Hellas Iso27001