Πληροφοριακά Συστήματα

  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Gis / Web Gis)
  • Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

Έργα:

Υπηρεσίες επίτευξης επιχειρησιακών στόχων:

  • Αξιολόγηση καταλληλότητας / αποτελεσματικότητας υποδομών πληροφορικής και οργάνωσης παραγωγής. Προδιαγραφές αναβάθμισης υποδομών και οργάνωσης 
  • Τεχνική βοήθεια διοικητικών φορέων για την ανάπτυξη έργων (διαχείριση έργου, παρακολούθηση προόδου εργασιών, προδιαγραφή αποτελεσμάτων, ποιοτικός έλεγχος)
  • Σύνταξη τευχών Προκήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών

Έργα:

Methodological analysis of the results of the "LUCAS 2001" survey, 2002, EUROSTAT

Phare Multi-Country statistical co-operation || Sectoral projects on Statistics, LUCAS - PHARE, 2002, EUROSTAT

ΕΣΠΑ