Ψηφιακή Χαρτογραφία / Gis

Επεξεργασία, σύνθεση & δημιουργία επιπέδων γεωχωρικής πληροφορίας, όπως:

  • Παραγωγή Χαρτογραφικών Υποβάθρων (ορθοφωτοχάρτες, χάρτες, τοπογραφικά διαγράμματα, κλπ)

  • Ψηφιοποίηση - Διανυσματοποίηση Χαρτών και Διαγραμμάτων

  • Επιτόπιες Καταγραφές - Τοπογραφικές / Φωτογραμμετρικές / Κινηματικές αποτυπώσεις

  • Ψηφιακή Απεικόνιση Οδικών Δικτύων

Έργα

Ποιοτικός έλεγχος διαγραμμάτων υψηλής ακρίβειας, 2000, ΟΣΕ

Επίγειες φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις κτιρίων

Ψηφιοποίηση χαρτογραφικών υποβάθρων κλίμακας 1:50.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), 1998

Αεροφωτογράφηση & Παραγωγή Ορθοφωτογραφιών στα πλαίσια δημιουργίας Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου, 1996 & 1999, ΥΠΑΑ&Τ

Ψηφιοποίηση 4500 σχεδίων πολεοδομικών Ζωνών, 2005, Κύπρος

Ψηφιοποίηση των δηλούμενων αγροτεμαχίων ΟΣΔΕ (ΣΑΑ/LPIS), 2003 & 2006, ΥΠΑΑ&Τ

Σύνταξη Ψηφιακών Υποβάθρων Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών, Θεσσαλονίκης & ΕΟΔ Μεγάλης Κλίμακας και Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Βάσης Διαχείρισης Περιγραφικής Πληροφορίας, 2006, ΙΜΕΤ

Παραγωγή Ιστορικών Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών, 2008, ΕΚΧΑ ΑΕ

Ψηφιοποίηση οδικού δικτύου της Κύπρου, 2009, Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία

ΕΣΠΑ